ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวเกศฎาภรณ์ นุใหม่ นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 081xxxxxxx Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 19 คน หญิง 21 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21909
เด็กชาย กิตติพัทธ์ ธีรชัยเกื้อกูล
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21910
เด็กชาย คมชาญ สถาวรวิวัฒน์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21911
เด็กชาย ณัฐนันท์ วารีทิพย์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21912
เด็กชาย ธีรภัทร ยะปัญญา
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21913
เด็กชาย นันทนัท พันชน
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21914
เด็กชาย นิตินาท เนตรทิพย์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21915
เด็กชาย ปุณณัตถ์ สุวัฒนา
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21916
เด็กชาย พชรพล ร่อนทอง
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21917
เด็กชาย พัชรพล กิตติกสานต์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21918
เด็กชาย พีรพัฒน์ แห่งพิษ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21919
เด็กชาย พีระศักดิ์ วัฒนาตระกูลวงศ์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21920
เด็กชาย ภัทราวุธ สรัณย์ชยานนท์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21921
เด็กชาย ภานุวิชญ์ กุ๊กใชย
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21922
เด็กชาย วรปรัชญ์ อนุจร
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21923
เด็กชาย ศรโกสินทร์ ปั้นกิจวานิชเจริญ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21924
เด็กชาย ศรายุทธ ฑีฆาวงค์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21925
เด็กชาย สิทธิพร โพธิ์คง
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21926
เด็กชาย สุวาวุฒิ วงจันทะเรือง
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21927
เด็กชาย อนวัช พรหมรักษ์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21928
เด็กหญิง กนกพิชญ์ สมศักดิ์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21929
เด็กหญิง กฤติยา สุขลัง
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21930
เด็กหญิง กาญจนศิริ กันอาทา
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21931
เด็กหญิง จารุภา เงินท๊อก
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21932
เด็กหญิง ชญานิษฐ์ อินทะรังษี
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21933
เด็กหญิง ฐิติกานต์ กันทะวงค์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21934
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา อุทธา
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21935
เด็กหญิง ธนาภา สหเจริญชัย
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21936
เด็กหญิง ธิญาดา สุทธการ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21937
เด็กหญิง นิศาชล อินทะรังษี
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21938
เด็กหญิง ปริยาภัทร หนองแก้ว
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21939
เด็กหญิง ปาริชาติ เตชนันท์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21940
เด็กหญิง เพชรลดา กิตติกสานต์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21941
เด็กหญิง ภัทรภร โนจันทร์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21942
เด็กหญิง วรางคณา คุณสนอง
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21943
เด็กหญิง วิริยา พิสุธ์ธนาสาร
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21944
เด็กหญิง ศศิธร คันทมูล
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21945
เด็กหญิง ศิรดา เส็งมี
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21946
เด็กหญิง สุฎารัตน์ ดู่อุด
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21947
เด็กหญิง สุทธิดา พลจร
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21948
เด็กหญิง อรปรียา ศิริรัตน์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------