ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวสริตา ไชยเกิด นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 081xxxxxxx Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 18 คน หญิง 22 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21949
เด็กชาย เกริกเกียรติ จุรุฑา
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21950
เด็กชาย ทินภัทร ต๊ะกิติ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21951
เด็กชาย ธนกฤต ปลูกงาม
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21952
เด็กชาย ธนดล พลประสิทธิ์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21953
เด็กชาย ธนวรรธน์ อรินทร์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21954
เด็กชาย นราวิญช์ ไชยวิชู
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21955
เด็กชาย ธีระพัฒน์ เจตมงคล
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21956
เด็กชาย เนติวุฒิ ขาวสะอาด
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21957
เด็กชาย ปริชญ์ จันต๊ะนุ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21958
เด็กชาย ปวริศ วันต๊ะ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21959
เด็กชาย พิชญ คำชั่ง
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21960
เด็กชาย พีรณัฐ ชาวยอง
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21961
เด็กชาย พีรพัฒน์ กันธุระ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21962
เด็กชาย ภัคพล ดาจง
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21963
เด็กชาย รัฐภูมิ สง่างามสกุล
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21964
เด็กชาย วชิรวิทย์ ภาโท
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21965
เด็กชาย วรชน คำวรรณ์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21966
เด็กชาย อนันตชัย ลือยศ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21967
เด็กหญิง กรกมล ทรงอภิวัฒน์กุล
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21968
เด็กหญิง กิตติชัญญา เทียมคำ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21969
เด็กหญิง กีรพัชร์ พันชน
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21970
เด็กหญิง จารุมน วัฒนาตระกูลวงศ์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21971
เด็กหญิง จิดาภา จันขัน
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21972
เด็กหญิง จีรนันท์ ใจมาบุตร
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21973
เด็กหญิง ฐานิกา เผยศิริ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21974
เด็กหญิง ณัฐชา แซ่หวื้อ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21975
เด็กหญิง ธัญญาเรศ เนตรทิพย์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21976
เด็กหญิง ธัญวรัตน์ คำรังษี
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21977
เด็กหญิง นราวัลย์ ศิลป์ท้าว
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21978
เด็กหญิง พรชิตา พรมสวัสดิ์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21979
เด็กหญิง พิมผกา แก้วธรรม
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21980
เด็กหญิง มณิการ์ ศรีวรรณ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21981
เด็กหญิง มัลลิกา สุมทุม
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21982
เด็กหญิง วิชญาดา สุทธหลวง
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21983
เด็กหญิง วิลาสินี ศิริรัตน์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21984
เด็กหญิง สุพิชฌาย์ คำรังษี
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21985
เด็กหญิง สุวิชาดา มะโนบุตร
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21986
เด็กหญิง อธิชา ชาวแหลง
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21987
เด็กหญิง อภิปภา เทพอาจ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21988
เด็กหญิง อรุณรัตน์ ตั้งเธียรภัค
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------