ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวสุภาศิณี แสนเมืองมูล นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 0848098983 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 18 คน หญิง 22 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21989
เด็กชาย กฤษณพงศ์ ไชยกันทะ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21990
เด็กชาย กิตติภพ ปุ่นวัฒน์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21991
เด็กชาย ชนาธฺป พรหมรักษ์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21992
เด็กชาย ชัยภัทร มโนการ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21993
เด็กชาย ชินดนัย โพธิ์ทอง
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21994
เด็กชาย ณัฐพล คีรีสัตยกุล
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21995
เด็กชาย ธีรวิทย์ จิณะเสน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21996
เด็กชาย ธีรวุฒิ เตชนันท์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21997
เด็กชาย ประวีร์ วิชา
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21998
เด็กชาย ปรัชญา แซ่หลือ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21999
เด็กชาย พงศภัค ประทุมทอง
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22000
เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยโย
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22001
เด็กชาย พีระพงษ์ ยะปัญญา
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22002
เด็กชาย ภานุวัฒน์ หล้าตุ้ย
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22003
เด็กชาย รัฐภูมิ สีเงินดี
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22004
เด็กชาย วาทิต สังกะ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22005
เด็กชาย วิชชากร ยศสูงเนิน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22006
เด็กชาย อนุพงษ์ สหโสภากุล
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22007
เด็กหญิง เเพรวพรรณ วาทเจริญ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22008
เด็กหญิง กัลยรัตน์ แซ่เล้า
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22009
เด็กหญิง กานต์สินี จันทร์ขัน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22010
เด็กหญิง ขวัญฤทัย ชัยวงศ์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22011
เด็กหญิง ชลธิชา คำสิวง
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22012
เด็กหญิง ฐิติกานต์ อุ่นใน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22013
เด็กหญิง นันทิสา สอนตระกูล
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22014
เด็กหญิง นิดารัตน์ สุก้อน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22015
เด็กหญิง ปทุมพร หาญยุทธ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22016
เด็กหญิง ปิยะนุช แสนคำแพ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22017
เด็กหญิง ปิยะมาศ อิ่นทา
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22018
เด็กหญิง ผกามาศ คำพา
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22019
เด็กหญิง พลอยพิศุทธิ์ สว่างเมฆ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22020
เด็กหญิง พีรดา คันทะลือ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22021
เด็กหญิง รัชนีพร สุทธหลวง
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22022
เด็กหญิง รุจจิรา กิตติยังกุล
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22023
เด็กหญิง วชิราภรณ์ หาญยุทธ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22024
เด็กหญิง วรัญชลี สุนทร
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22025
เด็กหญิง วิยะดา กิตตินพคุณ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22026
เด็กหญิง อทิยา จันตระ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22027
เด็กหญิง อภิญญา กะรัตน์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22028
เด็กหญิง อันดา พันชน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------