ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายวรเศรฐ์ เกียรตินิยมดี นางสาวอัยดา ลือยศ นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 081xxxxxxx Tel: 081xxxxxxx Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 36 คน
(ชาย 24 คน หญิง 12 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21100
เด็กชาย นิรุธน์ แก่นจันทร์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21102
นาย ภัทรเอก ตนภู
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21114
เด็กหญิง ญาดานันท์ ชราพก
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21115
เด็กหญิง ณัฐณิชา วังสาร
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21122
เด็กหญิง พุธิตา เตชะนันท์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21129
เด็กชาย กิตติพงษ์ ยั่งยืน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21133
นาย ณัฐนนท์ ทนุ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21134
เด็กชาย ณัฐพล ฆ้องคำ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21139
เด็กชาย พศิน วีรวงค์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21141
เด็กชาย ภูริช พันชน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21145
นาย อธิป ยังแสง
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21147
เด็กหญิง กานต์พิชชา เมืองพรวน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21182
นาย ภูวดล แก้วมีศรี
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21184
นาย วชิรหัตถ์ รัตนวิฑูรย์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21186
เด็กชาย ศุทธนันท์ โนจิตร
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21187
เด็กชาย สรยุทธ หาญยุทธ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21194
นางสาว ทิวาพร พรวชิรวิทย์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21195
เด็กหญิง น้ำหนึ่ง จันตระ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21196
เด็กหญิง ปนัดดา วังสาร
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21199
นางสาว พรพนิต แซ่เล้า
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21209
นาย ชินดนัย ชาญมณีเวช
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21210
เด็กชาย ดลวัต อินปัญญา
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21213
นาย ธีรวัฒน์ พันชน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21219
เด็กชาย มกรธวัต ปัญญานะ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21221
เด็กชาย วิริทธิ์พล สุถาลา
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21226
เด็กหญิง กานดารักษ์ คีรีธีรกุล
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21235
นางสาว นิจจารีย์ รินเสน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21246
เด็กชาย กิตตินันท์ โนพวน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21248
เด็กชาย ชนกชนม์ อะทะโน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21250
เด็กชาย ณัฐนันท์ สลีอ่อน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21257
เด็กชาย ปณัย การุณยรัต
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21270
เด็กหญิง ชลธิชา วังแสง
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21291
เด็กชาย ภูริพัฒน์ มีบุญ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21373
เด็กชาย วรเชษฐ์ มีบุญ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21867
นางสาว หัสดาภรณ์ จิตอารีย์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21869
เด็กชาย กรกฤต ธนะวัง
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------