ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์ นายรัชชานนท์ เทพอาจ
Tel: 081xxxxxxx Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 35 คน
(ชาย 15 คน หญิง 20 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20446
นาย ณัฐชนน ไชยศิลป์
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20680
นางสาว ดรุณี ขะระเขื่อน
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20681
นางสาว นริสรา เขื่อนธะนะ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20726
นางสาว อัญญารัตน์ วังสาร
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20766
นาย ฐิติวัฒน์ คีรีสันติกุล
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20795
นางสาว ศุภสุตา อินทะรังษี
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20806
นาย พงศ์วิทย์ สาระไชย
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20831
นางสาว สุธีมา ทรงอภิวัฒน์กุล
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20833
นาย กลวัชร หวังวิชา
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20835
นาย จักรกฤษ ศรีประเสริฐ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20839
นาย นิติธร รัตนะ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20842
นาย ศุภกิตติ์ ทะสอน
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20846
นางสาว กัญญาพัชร ยศอาลัย
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20862
นางสาว วรุณพร ไชยมงคล
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20865
นางสาว อรทัย ตนะทิพย์
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20866
เด็กหญิง อัญญารัตน์ แวงวรรณ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20868
นาย คัตวทฤษ คันทะลือ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20875
นาย มั่นคง นรินทร์
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20876
นาย เมืองแมน เวทำ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20883
นางสาว กันยาพร ส่องสี
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20890
นางสาว ปริญญา มาอินทร์
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20897
นางสาว วริศรา ศรีจอม
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20928
นางสาว มณฑิตา ภิญโญยิ่ง
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20934
นางสาว สุกัญญา กุกไชย
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20950
นาย ภูวดล เกตุทอง
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20973
นางสาว ภิรมณ หนูเอียด
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20974
นางสาว อติการต์ สุทธหลวง
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22235
นางสาว ธันยชนก อินทะรังษี
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22236
นางสาว นิศาชล คำแสน
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22237
นางสาว อรุชา ยาอุด
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22238
นางสาว เยาวรัตน์ เชยชื่นจิตร
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22239
นาย ปรเมศ อินทะรังษี
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22240
นาย กันตพล ขระสุ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22241
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ขอดเตชะ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22242
นาย พีรดนย์ ไชยยะ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------