ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางลัดดา มหานิล นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้น นางวจีพรรณ บัณฑิต
Tel: 081xxxxxxx Tel: 0857143878 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 37 คน
(ชาย 15 คน หญิง 22 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 19897
นาย ณัฎฐ์ธนิน อนัญญาวงศ์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19949
นาย สุภชีพ สุทธการ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20034
นางสาว กานติมา นวลละออง
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20070
นาย ศุภวิชญ์ จิตรวงค์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20079
นางสาว ปิยมาภรณ์ วารีทิพย์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20088
นางสาว วริศรา จันต๊ะวงศ์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20102
นาย ธนกฤต แก้วศรีงาม
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20109
นาย สัจจชน พรหมรักษ์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20112
นาย เสฎฐวุฒิ ลิ้มสุวรรณ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20121
นางสาว พลอยชมพู ดอกแก้ว
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20128
นางสาว ศศิวิมล พรวชิรวิทย์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20136
นาย จิรกิตต์ สายโสภา
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20137
นาย ชยุตพงศ์ ทวีพิริยะ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20140
นาย ณัฐภัทร สิทธิชัย
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20142
นาย นาคินทร์ธร แสงแก้ว
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20143
นาย ภัทรพล ทิปกะ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20144
นาย รัฐนนท์ มะโน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20145
นาย สืบสกุล พูลสุข
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20147
นาย อภิภูมิ ศิริรัตน์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20148
นาย อานุภาพ เมืองมูล
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20149
นางสาว กชกร ยาปัน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20151
นางสาว กัลยรัตน์ เรือนปัน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20153
นางสาว เขมอัปสร นาคสุกดี
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20154
นางสาว เขมิสรา นากาศ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20155
นางสาว รสพร คำวรรณะ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20157
นางสาว ชนิกานต์ ยศเสือ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20158
นางสาว ธัญสินี อุ่นเรือน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20159
นางสาว นภสร หาญยุทธ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20160
นางสาว นลัทพร จิตอารี
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20162
นางสาว เบญญาภา นาราศิริฤกษ์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20163
นางสาว ปดิวรดา เชื้อเมืองพาน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20164
นางสาว ปรียาภรณ์ เต่าสิงห์แก้ว
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20165
นางสาว พิมพ์นิภา มะโน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20167
นางสาว มุกตาภา เสมอใจ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20168
นางสาว ศตพร ดำเสน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20169
นางสาว ศุภาพิชญ์ จิณะ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20171
นางสาว อารียา อุ่นเรือน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------