ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางจิรภรณ์ ก๋าแก้ว นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ นางวจีพรรณ บัณฑิต
Tel: 081xxxxxxx Tel: 081xxxxxxx Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 36 คน
(ชาย 15 คน หญิง 21 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 19828
นาย ศิวกร สมภารวงค์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19840
นางสาว ชลดา วันนา
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19845
นางสาว บุณยานุช ไชยหาญ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19849
นางสาว มนัญญา บุญกระโทก
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19851
นางสาว วิมลฉัตร หาญยุทธ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19863
นาย ธนโชติ คำยา
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19884
นางสาว ปาติมา พุฒิไชยจรรยา
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19900
นาย ธนกฤต มีบุญ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19906
นาย วนัสบดี ฝังแก้ว
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19913
นางสาว เกษราภรณ์ พันชน
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19934
นางสาว อทิตยา ปาละ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19948
นาย ศุภกิตติ์ พานิชวัฒนะ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19953
นาย เอกราช ล้วนปวน
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19962
นางสาว ปทุมวดี มีบุญ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19979
นาย จิตวัต พงค์ยังประเสริฐ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19983
นาย ปัญญา ก๋าคำ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20009
นางสาว ยลดา ศิริรัตน์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20021
นาย ชูติพล ไชยยะ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20022
นาย นันทิวัฒน์ เทพทิพย์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20024
นาย พงศกร ตรรกนรเศรษฐ์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20043
นางสาว นันชณิกานต์ วังสาร
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20045
นางสาว พัชรีภรณ์ นันศิริ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20061
นาย ณัฐพงษ์ เกลี้ยกล่อม
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20092
นางสาว สาริกา ทนุ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20107
นาย พงศ์พัฒน์ ตันกุระ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20119
นางสาว เนาวรัตน์ ศรีทุมมา
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20125
นางสาว วชิราภรณ์ ต๊ะต๊ะ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20126
นางสาว วริศรา หลิมศิริวงค์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20127
นางสาว วาสิตา ตาลตา
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20129
นางสาว บุษราภรณ์ ไชยวงค์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20170
นางสาว สโรชา ก่อเกิด
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21405
นางสาว ณัฐฑณิชา วังแสง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21418
นาย ธงชัย คำรังษี
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21425
นาย ณุชากร มีบุญ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21429
นางสาว ภัทรนันท์ โนจิตร
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21430
นางสาว วัลลภา แซ่ว่าง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------