ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ นายกิตติวุฒิ บุพบรรพต นางวจีพรรณ บัณฑิต
Tel: 081xxxxxxx Tel: 081xxxxxxx Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 34 คน
(ชาย 12 คน หญิง 22 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 19833
นางสาว กัลยรัตน์ สุทธเขต
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19860
นาย ณัฐกุล ศรีคล้าย
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19883
นางสาว ปวีณา กันศรี
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19887
นางสาว พัชรี ดีดวงพันธ์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19890
นางสาว ศิริลักษณ์ ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19914
นางสาว ขรินทร์ทิพย์ ฮังกาสี
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19924
นางสาว ปริญาภรณ์ แหวนหลวง
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19929
นางสาว สุจิรา เลื่อนสูงเนิน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19931
นางสาว สุพรรณิกา ยาอุด
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19964
นางสาว ปิยะดา ธัญญะ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19973
นางสาว สิทธิพร พันชน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19981
นาย นิรวิทธ์ วังสาร
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19982
นาย ปฏิภาณ ไชยมงคล
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19995
นางสาว กมลวรรณ เบญจโศภิษฐ์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20002
นางสาว ธัญะลักษณ์ กันยะ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20037
นางสาว ชญานิศ วรรณา
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20038
นางสาว ชณัฐนิจจ์ กีรติวรกาญจน์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20058
นาย จิรายุทธ์ เตชนันท์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20090
นางสาว ศุภิสรา พรมมีเดช
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20095
นางสาว อาทิตยา ณ น่าน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20096
นาย กรธวัช สะสม
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20099
นาย จีระวัฒน์ พันเมือง
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20101
นาย ณัฐยศ วรรณภพ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20133
นางสาว หทัยจิต ตาลตา
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21406
นางสาว นันธิกา ใจซื่อ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21407
นางสาว ภัทรวดี แซ่ท้าว
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21409
นางสาว ศุวิมล เข็มขาว
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21410
นาย เกริกพล ขันทะสีมา
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21413
นางสาว ธรณ์ธันย์ ทองยิ้ม
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21417
นาย เจตชฏา พิมพล
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21419
นาย วุฒิสิทธิ์ สลีอ่อน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21423
นางสาว ศุภกานต์ กันยะ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21433
นาย บุญรักษ์ นุ่มสุวรรณ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21435
นาย ศิวกร คันทะเสน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------