ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางพรรณทิพย์ หลี่พานิช นายสวัสดิ์ วิวัฒน์วรชาติ นางวจีพรรณ บัณฑิต
Tel: 081xxxxxxx Tel: 081xxxxxxx Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 10 คน หญิง 29 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 18616
นาย ภาณุพันธ์ กันทะพะเยา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19824
นาย พีรพล อรุณรุ่ง
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19826
นาย ภานุเดช ศิริรัตน์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19842
นางสาว ธนพร สุทธิลักษณ์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19847
นางสาว ปัทมวรรณ ปัญญาภู
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19848
นางสาว ปิ่นมณี จิตอารี
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19852
นางสาว ศรัณยา สุทธหลวง
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19853
นางสาว ศิรินภา กันทะกัน
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19856
นาย กิตติชัย รกไพร
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19861
นาย ณัฐพงษ์ สุทธหลวง
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19870
นาย ศิวกร ศิริรัตน์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19876
นางสาว จุฬาลักษณ์ ทนุกิจ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19877
นางสาว ณัฐชยาพร จาคำมา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19891
นางสาว สาวิณี มิ่งมิตรวิบูลย์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19894
นางสาว อรัญญา แสงทวีคีรีกุล
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19904
นาย รัฐธรรมนูญ จารุภคพร
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19909
นาย ศักดินนท์ ศิริรัตน์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19916
นางสาว จารวี สุถาลา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19940
นาย เดชาวัต อุปนันท์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19960
นางสาว ธิญาดา ยานันท์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19967
นางสาว รัชนี อุดนัน
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19968
นางสาว วรกานต์ กันยะ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19999
นางสาว ณัฏฐณิชา วงค์มาลา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20007
นางสาว พิมพ์ชนก นะวะปุก
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20012
นางสาว วารุณี เป็งบาง
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20074
นางสาว ณัฐฐินันท์ เตชนันท์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20082
นางสาว พิชชาพร จิตอารีย์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20084
นางสาว ยลดา เตชนันท์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20085
นางสาว รัชนีกร ตันชูชีพ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20113
นางสาว เขมิกา สมมุติ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20166
นางสาว พิมพ์นภา ยังศิริ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21422
นางสาว วรรณนัชชา อุดอ้าย
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21428
นางสาว นภัสสร กันยะ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21438
นางสาว วรอนงค์ อุดนันตา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21439
นางสาว จิราภา อ่อนโพธา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21440
นางสาว ชนนิกานต์ จันดา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21441
นางสาว พิชาวีร์ แซ่ลี
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21442
นาย ทินวัตร สารเงิน
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21443
นางสาว ศิริกานดา ตันกุระ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------