ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายอรรถวุธ ใบยา นางวจีพรรณ บัณฑิต
Tel: 081xxxxxxx Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 37 คน
(ชาย 21 คน หญิง 16 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 19822
นาย บอล ศิริพรม
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19831
นาย อภิศิริพงษ์ ไชยโย
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19855
นาย ก่อเขต ทนันไชย
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19857
นาย คณาธิป ใหม่น้อย
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19864
นาย ธรรมนูญ ศิริรัตน์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19867
นาย ฟูศิลป์ วงค์เทพ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19869
นางสาว ศศิกานต์ โนจิตร
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19872
นาย อิทธิกร ใจวิชา
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19873
นางสาว กัญญาวีร์ สุมทุม
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19881
นางสาว ชนัญชิดา อุดอ้าย
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19886
นางสาว พรรณิการ์ มูลคำ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19898
นาย ตะวัน แฮ้วมา
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19919
นางสาว ดวงฤทัย ไชยศิลป์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19936
นาย กวินภพ กิตติพณิตนันท์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19944
นางสาว พรชิตา รางแดง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19946
นาย รัฐศาสตร์ คำเทพ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19947
นาย วิศรุต อุตรชน
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19969
นางสาว วารินทร์ สุทธหลวง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19972
นางสาว ศิริพร มูลรังษี
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19976
นาย กฤตยช แก้วหลวง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19978
นาย กิจชนะพงษ์ คำวัง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 19997
นางสาว กัณฐิกา ไชยศิลป์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20001
นางสาว ธนภรณ์ ปัญญาภู
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20023
นาย ปาณชัย ยาปัน
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20026
นาย พลวัต เชี่ยวสุวรรณ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20049
นางสาว โสภิตา ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20051
นางสาว อภิสรา เจริญวงค์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20055
นางสาว อารีรัตน์ เจริญวงค์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20104
นาย นันทกร จิตตรง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20110
นาย สิทธิกร ศิริรัตน์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21412
นาย วิสาข์ หาริกุล
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21414
นางสาว นิชานาถ หลักคำ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21450
นางสาว อาทิตยา วรชน
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21451
นางสาว กมลพรรณ ตาลตา
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21452
นาย ถิรวิทย์ แสนพะวัง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21453
นาย กฤษฎา ยะแสง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21454
นาย ชยานันต์ ชาวส้าน
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------