ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวอัจฉราภรณ์ อิ่นธิ นางวิรัชนก จันทร์เรีย นางสาวมินตรา ปัญญาภู นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 0810427345 Tel: 0987481493 Tel: 0855468284 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 18 คน หญิง 22 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22437
เด็กชาย กิตติกร อินพรม
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22438
เด็กชาย คมชาญ ไชยกันทะ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22439
เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุฤทธิ์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22440
เด็กชาย จิตติพัฒน์ ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22441
เด็กชาย ดนุพัฒน์ สุฤทธิ์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22442
เด็กชาย เด่นภูมิ แซ่เต็น
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22443
เด็กชาย ถิรคุณ พรมรักษ์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22444
เด็กชาย ธนพัฒน์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22445
เด็กชาย ธนากร ศิริรัตน์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22446
เด็กชาย นราชัย ก้อนทอง
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22447
เด็กชาย นฤเบศ เนตรทิพย์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22448
เด็กชาย ปฐวีกานต์ กล่อมละมุล
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22449
เด็กชาย ปัณณภัทร เส็งมี
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22450
เด็กชาย พงศกร คำเทพ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22451
เด็กชาย พีรพัฒน์ พรหมรักษ์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22452
เด็กชาย วรฤทธิ์ เอมครุฑ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22453
เด็กชาย วัชนเวคิน อุดอ้าย
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22454
เด็กชาย ศุภวัฒน์ กุณรี
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22455
เด็กหญิง กชกร ธัญญะ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22456
เด็กหญิง จิรประภา มูลคำ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22457
เด็กหญิง ชนิภรณ์ จิณเสน
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22458
เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ยาปัน
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22459
เด็กหญิง ณัฐณิชา ไชยอ้าย
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22460
เด็กหญิง ทิพกร วิไชวงค์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22461
เด็กหญิง นิชา ซาวส้าน
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22462
เด็กหญิง บัณฑิตา กันธุระ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22463
เด็กหญิง เบญญาภา ขะระเขื่อน
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22464
เด็กหญิง ปณิดา แสนชัย
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22465
เด็กหญิง ปนัดดา บุญเทพ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22466
เด็กหญิง พชรพร จิตอารี
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22467
เด็กหญิง พิมพ์มาดา วิฐาน
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22468
เด็กหญิง เพชรลดา ธรรมสุข
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22469
เด็กหญิง ภัคจิรา อนุจร
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22470
เด็กหญิง ภุมรัตน์ ศรีจันทร์ผ่อง
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22471
เด็กหญิง มณีรัตน์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22472
เด็กหญิง เมธาวี พลนิกร
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22473
เด็กหญิง ยุพธิดา กุมาลี
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22474
เด็กหญิง ยุพเรศ ไชยศิลป์
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22475
เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ติละ
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22476
เด็กหญิง สุฐิตา กาญจะแสน
ชั้น ม.1/1 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------