ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางกนกพร ประทุมแก้ว นายภาสกร เนตรทิพย์ นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 0862087126 Tel: 0932190087 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 41 คน
(ชาย 20 คน หญิง 21 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22477
เด็กชาย กสิกร ละขะไพ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22478
เด็กชาย กิตติศักดิ์ ยาดี
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22479
เด็กชาย เกียรติกล้า ขะระสุ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22480
เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พรหมรักษ์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22481
เด็กชาย ถิรคุณ สุทธหลวง
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22482
เด็กชาย ธีรภัทร ธรรมสละ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22483
เด็กชาย นเรศ ทิศลังกา
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22484
เด็กชาย นิชชานนท์ ปามะ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22485
เด็กชาย บัญญพนต์ จิตอารีย์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22486
เด็กชาย บุญเกียรติ พิมใจ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22487
เด็กชาย พัชรพล บริคุต
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22488
เด็กชาย ภูรินทร์ แสนนิทา
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22489
เด็กชาย รัฐภูมิ ยั่งยืน
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22490
เด็กชาย รามิล แก้วพิรุณรักษ์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22491
เด็กชาย วินัย โนจิตร
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22492
เด็กชาย วีรภัทร จิตอารีย์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22493
เด็กชาย วีระพัฒน์ ทุนเพิ่ม
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22494
เด็กชาย สิรภัทร ก่อเกิด
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22495
เด็กชาย อภิวัฒน์ ศรีทิม
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22496
เด็กชาย อภิสิทธิ์ กาลิก
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22497
เด็กหญิง กนกพร ทับเกษม
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22498
เด็กหญิง กนกวิภา ตันกุระ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22499
เด็กหญิง กษมา เทียนรุ่งรัศมี
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22500
เด็กหญิง กัญญาณัฐ ฑีฆาวงศ์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22501
เด็กหญิง ชลิตวรรณ สุวรรณ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22502
เด็กหญิง ฐิติกานต์ แก้วเง้า
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22503
เด็กหญิง ทิพย์วรรณ์ อินสองใจ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22504
เด็กหญิง ธมลวรรณ โนจันทร์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22505
เด็กหญิง นัฐนันท์ เพชรดิน
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22506
เด็กหญิง นิชาภา ญาณคำ
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22507
เด็กหญิง เบญญาภา แปงเหมือน
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22508
เด็กหญิง พรทิพย์ อุดอ้าย
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22509
เด็กหญิง ภัทรพร อินต๊ะกัน
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22510
เด็กหญิง ภัทราพร หนูสวัสดิ์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22511
เด็กหญิง มธุรดา รัตนวิทูรย์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22512
เด็กหญิง มัลลิตา จิณเสน
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22513
เด็กหญิง วรรณกานต์ สุทธหลวง
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22514
เด็กหญิง วรรณวิศา กุกไชย
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22515
เด็กหญิง วรรณวิสา นาคสายัณห์
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22516
เด็กหญิง ศิรินันท์ กุกไชย
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22517
เด็กหญิง สรัลรัตน์ ชาวงิ้ว
ชั้น ม.1/2 เลขที่ 41
ผลการเรียน
-----------------------------------