ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวสุภาศินี แสนเมืองมูล นายประดิษฐ์ กลาสี นายชัยยศ จงจิตร
Tel: Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 41 คน
(ชาย 20 คน หญิง 21 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22518
เด็กชาย กิตติศักดิ์ อุตรชน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22519
เด็กชาย ก้องภพ พันชน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22520
เด็กชาย จักรินทร์ จันตระ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22521
เด็กชาย ณัชพล มะลิลม
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22522
เด็กชาย ณัฐภูมิ ตันยา
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22523
เด็กชาย ธนบดินทร์ สายยศ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22524
เด็กชาย ธีรกานต์ กรุงวงศ์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22525
เด็กชาย ธีรภัทร์ กิตติยังกุล
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22526
เด็กชาย ธีระดณย์ วังแสง
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22527
เด็กชาย นพรัตน์ แสนนิทา
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22528
เด็กชาย ปรัชญา พันธ์ชน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22529
เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยยะ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22530
เด็กชาย ภักดีภูมิ ก้อนสมบัติ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22531
เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พุทธรักษา
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22532
เด็กชาย ภูวดิษฐ์ สุเกตุ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22533
เด็กชาย วีระวิทย์ ชาวส้าน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22534
เด็กชาย อติคุณ อุดนัน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22535
เด็กชาย อภิวัฒน์ ลึกสีทา
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22536
เด็กชาย เอกทวุฒิ หาญยุทธ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22537
เด็กชาย เอกราช ทรงเจริญกุล
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22538
เด็กหญิง ขวัญกมล สารฝั้น
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22539
เด็กหญิง ชลิตา มีมะโน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22540
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา มหัสพัน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22541
เด็กหญิง ทิพย์อัปสร วารีทิพย์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22542
เด็กหญิง ธนพร โนจิตร
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22543
เด็กหญิง พรชรินทร์ จิตอารี
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22544
เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทีฆาวงค์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22545
เด็กหญิง พิมพ์พิศา ทองเปรียง
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22546
เด็กหญิง ภูริมาศ จิตอารี
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22547
เด็กหญิง มธุรดา มูลคำ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22548
เด็กหญิง รุจิรา อุดเต็น
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22549
เด็กหญิง วรรณิษา เตชนันท์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22550
เด็กหญิง วิชานันท์ ทาราทิพย์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22551
เด็กหญิง วิลาวรรณ โรจน์อิทธิปรัชญ์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22552
เด็กหญิง ศศิการณ์ บางแบ่ง
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22553
เด็กหญิง สกาวเนตร ศิริชาญ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22554
เด็กหญิง สุพิชญา นิลคง
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22555
เด็กหญิง สุริวิภา คันทะลือ
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22556
เด็กหญิง อรจิรา สันติธัญโรจน์
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22557
เด็กหญิง อรนุช สุทธเขต
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22558
เด็กหญิง เอวิตรา โวทาน
ชั้น ม.1/3 เลขที่ 41
ผลการเรียน
-----------------------------------