ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวรัศมี มงคล นางรัชชนก จิตระวงศ์ นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 0814482228 Tel: 0899988393 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 19 คน หญิง 20 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22559
เด็กชาย กิติศักดิ์ สุธรรมแปง
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22560
เด็กชาย ฌานวัฒน์ อยู่ภู่
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22561
เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ไชยยะ
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22562
เด็กชาย ธนโชติ ทองโชติ
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22563
เด็กชาย ธนธรณ์ ขระสุ
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22564
เด็กชาย ธีรเมธ ทิวานันท์
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22565
เด็กชาย นักครินทร์ ศิริรัตน์
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22566
เด็กชาย นันธพงศ์ ปัญญาภู
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22567
เด็กชาย ปรินทร์ คำแสน
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22568
เด็กชาย มังกร เขื่อนธนะ
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22569
เด็กชาย เมธาวี ปัญญาภู
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22570
เด็กชาย รัชชานนท์ ไชยโย
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22571
เด็กชาย วชิรวิชญ์ สุทรหลวง
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22572
เด็กชาย วัทศิริ จินดาสวัสดิ์
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22573
เด็กชาย ศรัณย์ภัทร ขันทะสีมา
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22574
เด็กชาย สิรวิชญ์ ใจวงค์
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22575
เด็กชาย อรรถนนท์ จิตอารี
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22576
เด็กชาย อริญชัย อนุจร
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22577
เด็กชาย อัษฎาวุธ คำมอญ
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22579
เด็กหญิง กัญญาภัทร ศิริเวช
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22580
เด็กหญิง กัลยารัตน์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22581
เด็กหญิง จินต์จุฑา สุมทุม
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22582
เด็กหญิง จิราพัชร รกไพร
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22583
เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ถาวัลนา
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22584
เด็กหญิง ญาณัจฉรา มูลคำ
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22585
เด็กหญิง ณัฏฐนรี ขัตติจิตร
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22586
เด็กหญิง ณัฐชยา โนจิตร
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22587
เด็กหญิง นวนันท์ อุ่มมี
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22588
เด็กหญิง ปกเกศ บุพบรรพต
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22589
เด็กหญิง ปฐมพร คีรีโชติกุล
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22590
เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ไขขุนทด
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22591
เด็กหญิง พัชราพร เสมอใจ
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22592
เด็กหญิง พิชญาภา จันทร์ตรี
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22593
เด็กหญิง มลิสร ทองอิ่มบุญ
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22594
เด็กหญิง มันฑิชา รักษา
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22595
เด็กหญิง วันวิสาข์ อนุจร
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22596
เด็กหญิง วิชิดา สุมทุม
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22598
เด็กหญิง สุวิชาดา ชราพก
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22599
เด็กหญิง อาจารีย์ รัฐมนตรี
ชั้น ม.1/4 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------