ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางทยาภา โพฐิติกุล นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรี นางนงลักษณ์ พรถาวร นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 0821661119 Tel: 0636145364 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 18 คน หญิง 22 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22600
เด็กชาย กิตติศักดิ์ ธนฐานพันธ์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22601
เด็กชาย กรวิชานนท์ ฑีฆาวงค์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22602
เด็กชาย เกียรติภูมิ ตุ้ยคำ
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22603
เด็กชาย ฉัตรมงคล แก้วก้อน
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22604
เด็กชาย ชัชชกร พานรัตตินนท์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22605
เด็กชาย ณัฐภัทร หล้าแก้ว
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22606
เด็กชาย ทิวัตถ์ เตชนันท์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22608
เด็กชาย ปรเมศร์ อนุจร
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22609
เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อินกล่ำ
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22610
เด็กชาย พลพล ชาวงิ้ว
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22611
เด็กชาย ภาณุวิชญ์ แสนอินต๊ะ
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22612
เด็กชาย ภูริศนันท์ จันต๊ะราช
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22613
เด็กชาย วัชพล จินดาสวัสดิ์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22614
เด็กชาย วัฒนศักดิ์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22615
เด็กชาย ศิรสิทธิ์ เนตรทิพย์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22616
เด็กชาย สุรพล พันชน
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22617
เด็กชาย เสฎฐวุฒิ โพธิรินทร์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22618
เด็กชาย อภิชาติ เตชพิมพ์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22619
เด็กหญิง กัลยรัตน์ พรหมรักษ์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22620
เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ อุทธิยา
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22621
เด็กหญิง ชลิตา สุขเกษม
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22622
เด็กหญิง ชัญญานุช รักษ์รงค์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22623
เด็กหญิง ญาณิศา แฮ้วมา
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22624
เด็กหญิง ณัฐนิษฐ์ สุขเจริญ
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22625
เด็กหญิง ณิชกานต์ แสนคำแพ
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22626
เด็กหญิง ณิชา เนตรทิพย์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22627
เด็กหญิง ดนุลดา ศรีวิชัย
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22628
เด็กหญิง ธนพร สมมุติ
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22629
เด็กหญิง ธัญทิพย์ ไชยหาญ
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22630
เด็กหญิง ธิดารัตน์ ภูมิคอนสาร
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22631
เด็กหญิง น้ำทิพย์ จารุภคพร
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22632
เด็กหญิง ปางระพี กุลสิทธิ์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22633
เด็กหญิง พรรณทิพย์ โชติฐิติธรรม
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22634
เด็กหญิง พิมพ์มาดา นำสุขตระกูล
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22635
เด็กหญิง วลัยพร จันทยา
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22636
เด็กหญิง วาทินี อิทธิพลปัญญา
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22637
เด็กหญิง อนนทพร ไทยภักดี
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22638
เด็กหญิง อรอมล แซ่โซ้ง
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22639
เด็กหญิง อาจารียา เนตรทิพย์
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22640
เด็กหญิง อารยา พรหมวิเชียร
ชั้น ม.1/5 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------