ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางประพิมพร แสนทวีสุข นางสุดธาวรรณ เกษประทุม นายโชคชนะ มีบุญ นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 06-3745-8219 Tel: Tel: 083-3186065 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 41 คน
(ชาย 16 คน หญิง 25 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22361
เด็กชาย กิตติพัฒน์ พรหมรักษ์
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22362
เด็กชาย ชาญนริศ ชาวส้าน
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22363
เด็กชาย ณัฎฐกิตติ์ ศิริแก้ว
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22364
เด็กชาย ธัชธรรม คีรีสันติกุล
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22365
เด็กชาย ปรเมษ สามัคคี
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22367
เด็กชาย พลวรรธน์ กิ่งก้าน
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22368
เด็กชาย ภัทรดนัย มวยดี
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22369
เด็กชาย ภาคิน ยะปัญญา
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22371
เด็กชาย วรากร มะโนรส
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22373
เด็กชาย สิริราช วีระวงค์
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22374
เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ปัญญาภู
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22375
เด็กหญิง กชกร แก้วโก
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22376
เด็กหญิง กัญญารัตน์ แวงวรรณ
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22379
เด็กหญิง ชนันธิดา สอนกระสินธุ์
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22380
เด็กหญิง ญดาภรณ์ วังสาร
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22382
เด็กหญิง ณัฐกานต์ ไชยยะ
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22384
เด็กหญิง ธารประกายเพชร พิภา
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22388
เด็กหญิง ปภิชญา ชาวงิ้ว
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22389
เด็กหญิง พิชญธิดา ขันทอง
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22390
เด็กหญิง ภัคนัน ทะก๋า
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22391
เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ วัฒนะ
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22392
เด็กหญิง มณธิดารักษ์ ไชยยะ
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22393
เด็กหญิง โมริยาห์ ศักดา
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22394
เด็กหญิง รัตนวลี เพชรรัตน์
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22397
เด็กหญิง วิไลพร ทีฆาวงค์
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22398
เด็กหญิง สิริปรียา ชัยรักษา
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22401
เด็กชาย ณัฐดนัย กองกุณะ
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22402
เด็กชาย ฐนกร ศรีจอม
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22403
เด็กชาย ธนกร อินชูใจ
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22404
เด็กชาย อจรวิชญ์ ปลูกงาม
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22405
เด็กหญิง กชกร หาบอุปการ
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22406
เด็กหญิง กนกทิพย์ รัตนเสถียร
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22407
เด็กหญิง ชรินรัตน์ โนจิตร
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22408
เด็กหญิง ชาลิสา ประชานิยม
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22409
เด็กหญิง ณวิภา ฑีฆาวงค์
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22410
เด็กหญิง พิชญาภรณ์ ธรรมวุฒิสาร
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22411
เด็กหญิง เมธปิยา ช่างเงิน
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22412
เด็กหญิง วิลาสินี แสนศิริ
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22413
เด็กหญิง สุนิสา พิมพล
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22414
เด็กหญิง อภิชญา อินทะรังษี
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22436
เด็กชาย กฤษกร ทนะวัง
ชั้น ม.1/6 เลขที่ 41
ผลการเรียน
-----------------------------------