ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางเล็ก จันทร์ผง นางสุภาพ นากาศ นางสาวปริชญา ท้าวทอง นายชัยยศ จงจิตร
Tel: Tel: Tel: 0875663902 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 41 คน
(ชาย 18 คน หญิง 23 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22322
เด็กชาย จิรวัฒน์ มณีขัติ
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22324
เด็กชาย ณราช คำคง
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22328
เด็กชาย ภาคิน เมืองพุทธา
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22333
เด็กชาย ศกลณัฏฐ์ สุริยะพรหม
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22334
เด็กชาย สุภปวีณซ์ เตชนันท์
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22335
เด็กหญิง กฤติมา ระวิโรจน์
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22336
เด็กหญิง กัญญาวีร์ ไชยนันท์ต๊ะ
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22337
เด็กหญิง เกศินี สุธรรมแปง
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22339
เด็กหญิง เขมิสรา นึกไม่ลืม
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22340
เด็กหญิง จิราพร เสือประโคน
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22342
เด็กหญิง ญดาวรรณ วังสาร
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22344
เด็กหญิง ณัฐนันท์ อิสาณ
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22345
เด็กหญิง ณัฐวิกา ยาอุด
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22346
เด็กหญิง ณิชกานต์ ศรีสวัสดิ์
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22348
เด็กหญิง ธัญพิชชา อรินทร์
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22349
เด็กหญิง ธิตยากร ศิริแก้ว
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22350
เด็กหญิง ธีราภรณ์ เตชนันท์
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22356
เด็กหญิง กฤษติกา ปฎิพัทธ์ดำรง
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22358
เด็กหญิง สิริพรตา ปัญญานะ
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22415
เด็กชาย ขัตติยวัฒน์ รุ่งเรือง
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22416
เด็กชาย ชยพล โนพวน
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22417
เด็กชาย ชัยชาญ วงษ์เสนา
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22418
เด็กชาย ณัฐวัตร จิตอารี
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22419
เด็กชาย ธนวัฒน์ เรือนใจ
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22420
เด็กชาย ธวิน แซ่ว่าง
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22421
เด็กชาย พลวัตร ยศอาลัย
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22422
เด็กชาย พัชรพล จิณะเสน
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22423
เด็กชาย วรภัทร อภิวัฒน์สกุล
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22424
เด็กชาย สุเมโซ กิตติทองสุข
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22425
เด็กชาย อดุลวิทย์ แซ่หลอ
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22426
เด็กชาย อภิศาสตร์ มะโนการ
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22427
เด็กหญิง กานต์ธิดา เสาร์ไชย
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22428
เด็กหญิง ญาณิศา ทองภักดี
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22429
เด็กหญิง ธัญวรัตน์ สมมุติ
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22430
เด็กหญิง พรชนก ศรีม่วง
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22431
เด็กหญิง พิมนิศา จิณะเสน
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22432
เด็กหญิง พิมพ์ชนก หน่อทอง
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22433
เด็กหญิง โยธิญา จันทร์อ้าย
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22434
เด็กหญิง รชฏวรรณ์ หาญยุทธ
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22435
เด็กหญิง ศสิประภา ชราชิต
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22607
เด็กชาย ธีรเมธ แก้วสุวรรณสกุล
ชั้น ม.1/7 เลขที่ 41
ผลการเรียน
-----------------------------------