ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางธัญญพัทธ์ ชูเวช นายชูเกียรติ เนตรทิพย์ นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 082-1951099 Tel: 063-796-7279 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 36 คน
(ชาย 14 คน หญิง 22 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22302
เด็กชาย พัฒธรสรณ์ ปาคำ
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22320
เด็กชาย กฤตภัทร แหวนหลวง
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22321
เด็กชาย คฑาวุธ ราคางาม
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22323
เด็กชาย ณฐกร อุทุมพร
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22325
เด็กชาย ณัฐชนนท์ อุปละ
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22326
เด็กชาย ภาคิน อุ่นเรือน
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22327
เด็กชาย นรภัทร์ สุทธหลวง
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22329
เด็กชาย ยศกร มีกุลเจริญ
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22330
เด็กชาย วงศ์วรัณ จันต๊ะวงศ์
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22331
เด็กชาย วิภัคพล จันทร์สุข
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22332
เด็กชาย วีรภัทร การัตน์
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22338
เด็กหญิง เก้าสิริ ธีรสุนทรานันท์
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22341
เด็กหญิง ชนัญชิดา กะรัตน์
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22343
เด็กหญิง ณัฐธิชา สุทธิโวหาร
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22347
เด็กหญิง ธัญญารัต อังคสุวรรณ
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22351
เด็กหญิง ภัทรพร กันกา
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22352
เด็กหญิง ภัทรวดี แก้วพิรุณรักษ์
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22353
เด็กหญิง มุกชมพู เอกอนันต์กุล
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22354
เด็กหญิง วรัญญา ตุ่นมะโรง
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22355
เด็กหญิง วรัทยา ธิติมูล
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22357
เด็กหญิง สวรินทร์ คำชั่ง
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22359
เด็กหญิง สุกฤตา กิ่งเกษ
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22360
เด็กชาย กสิภาคย์ นวลแปง
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22366
เด็กชาย ปุญญพัฒน์ พันธุ์เลิศ
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22370
เด็กชาย รัชพล แสงเขื่อนแก้ว
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22377
เด็กหญิง กีรัตติยา ไชยศิลป์
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22378
เด็กหญิง กุลปรียา ลำทา
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22381
เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ แออ่วม
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22383
เด็กหญิง ธัญพิมล พลจร
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22385
เด็กหญิง นภัสกรกนก ศรีลาฉิม
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22386
เด็กหญิง นฤภร จวรรณตุม
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22387
เด็กหญิง นารินทร์ธร แสงแก้ว
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22395
เด็กหญิง วรรษมน ธุระอบ
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22396
เด็กหญิง วิชสุดา วงศ์ป้อง
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22399
เด็กหญิง อินทร์อร อินทรศักดิ์
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22400
เด็กหญิง พรธีรา มูลจะคำ
ชั้น ม.1/8 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------