ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางอรณี ผาแก้ว นางวัจนา ชัยรักษา นายชัยยศ จงจิตร
Tel: 0862006625 Tel: 0861870789 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 36 คน
(ชาย 17 คน หญิง 19 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22284
เด็กชาย กลวัชร ไชยอ้าย
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22285
เด็กชาย คณิติน ถานะวุฒิพงศ์
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22286
เด็กชาย จิณณวัตร สะสม
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22287
เด็กชาย จิรันธนิน อุทัย
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22288
เด็กชาย ชวกร อินต๊ะกัน
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22289
เด็กชาย ณัฐภัทร รักษาพล
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22290
เด็กชาย ธนกฤต วรรณทอง
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22291
เด็กชาย นิติภัทร หาญยุทธ
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22292
เด็กชาย ปฐพล ทาราทิพย์
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22293
เด็กชาย ปุณณวิชญ์ ธรรมขันธ์
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22294
เด็กชาย พชรดนัย สรวมชีพ
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22295
เด็กชาย พัชรพล จิตบุญ
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22296
เด็กชาย พิทยุตม์ จันทรสูรย์
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22297
เด็กชาย พีรณรงค์ ขระเขื่อน
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22298
เด็กชาย ยุทธการ ศรีสวัสดิ์
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22299
เด็กชาย โกมินท์ ปาคำ
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22300
เด็กหญิง จีรนันท์ บริคุต
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22301
เด็กหญิง จุฑามณี หมื่นโพธิ์
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22303
เด็กหญิง ชนกนันท์ มูลราช
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22304
เด็กหญิง ชัชชวนันทร์ คอนแก้ว
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22305
เด็กหญิง ฐิติรัตน์ วัฒนะกุณพันธ์
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22306
เด็กหญิง ณัฐพร ปดิฐพร
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22307
เด็กหญิง นารดา คิม
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22308
เด็กหญิง ปรัชญาพร อินธรรม
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22309
เด็กหญิง ปวริศา วงษ์เสนา
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22310
เด็กหญิง ปัณณธร พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22311
เด็กหญิง พัชรินทร์ ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22312
เด็กหญิง พัณณ์นิภา วารีผล
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22313
เด็กหญิง พิมพ์วิภา สุภาแก้ว
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22314
เด็กหญิง ภัทรนันท์ ภูมิอรัญ
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22315
เด็กหญิง รวินท์นภัส ขอดแก้ว
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22316
เด็กหญิง วริศรา แสนทรงสิริ
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22317
เด็กหญิง ศวิตา พันชน
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22318
เด็กหญิง สรัณพร สุทธหลวง
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22319
เด็กหญิง โสภิตา จะเฮิง
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22372
เด็กชาย ศิรชัช อินสองใจ
ชั้น ม.1/9 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------