ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายพินิจ ขัติยะ นายธีรพล วรรณภพ นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
Tel: 0899327369 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 27 คน หญิง 13 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21911
เด็กชาย ณัฐนันท์ วารีทิพย์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21912
เด็กชาย ธีรภัทร ยะปัญญา
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21913
เด็กชาย นันทนัท พันชน
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21917
เด็กชาย พัชรพล กิตติกสานต์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21919
เด็กชาย พีระศักดิ์ วัฒนาตระกูลวงศ์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21920
เด็กชาย ภัทราวุธ สรัณย์ชยานนท์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21921
เด็กชาย ภานุวิชญ์ กุ๊กใชย
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21939
เด็กหญิง ปาริชาติ เตชนันท์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21940
เด็กหญิง เพชรลดา กิตติกสานต์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21947
เด็กหญิง สุทธิดา พลจร
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21948
เด็กหญิง อรปรียา ศิริรัตน์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21965
เด็กชาย วรชน คำวรรณ์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21988
เด็กหญิง อรุณรัตน์ ตั้งเธียรภัค
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21994
เด็กชาย ณัฐพล คีรีสัตยกุล
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21998
เด็กชาย ปรัชญา แซ่หลือ
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21999
เด็กชาย พงศภัค ประทุมทอง
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22003
เด็กชาย รัฐภูมิ สีเงินดี
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22007
เด็กหญิง เเพรวพรรณ วาทเจริญ
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22023
เด็กหญิง วชิราภรณ์ หาญยุทธ
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22030
เด็กชาย คณพศ เเออ่วม
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22032
เด็กชาย จิรกิตต์ หาญยุทธ
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22033
เด็กชาย จิรประวัติ สุทธหลวง
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22038
เด็กชาย ณัฐชานนท์ เนตรทิพย์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22042
เด็กชาย ปฏิพล วงศ์ใหญ่
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22045
เด็กชาย พิชญุตม์ นาคอ้าย
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22060
เด็กหญิง ปวีณ์ลดา สลีอ่อน
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22062
เด็กหญิง รุจิรา คันทะเสน
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22069
เด็กชาย กฤษดา กันไชย
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22071
เด็กชาย ณัฐภัทร อุทุมพร
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22072
เด็กชาย ธนโชติ โนจิตร
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22074
เด็กชาย นนทพัทธ์ จิตอารี
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22080
เด็กชาย พุฒิพงศ์ วันชัย
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22082
เด็กชาย ภูวรินทร์ ป้องแก้ว
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22083
เด็กชาย ยุทธนา จิตอารีย์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22087
เด็กหญิง กุลนิษฐ์ มโนขัติ
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22099
เด็กหญิง ธิชาภรณ์ กันทะเสน
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22101
เด็กหญิง นุสรา จิตอารีย์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22109
เด็กชาย กฤษณะชัย ทิพย์ธาดาพงษ์
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22120
เด็กชาย พุทธินันท์ แสงทอง
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22148
เด็กหญิง หทัยรัตน์ จักร์แก้ว
ชั้น ม.2/1 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------