ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสายฝน พรหมลังกา นายสิรธีร์ ศิริรัตน์ นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
Tel: 0871739995 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 26 คน หญิง 13 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21914
เด็กชาย นิตินาท เนตรทิพย์
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21916
เด็กชาย พชรพล ร่อนทอง
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21918
เด็กชาย พีรพัฒน์ แห่งพิษ
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21926
เด็กชาย สุวาวุฒิ วงจันทะเรือง
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21935
เด็กหญิง ธนาภา สหเจริญชัย
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21951
เด็กชาย ธนกฤต ปลูกงาม
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21953
เด็กชาย ธนวรรธน์ อรินทร์
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21954
เด็กชาย นราวิญช์ ไชยวิชู
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21968
เด็กหญิง กิตติชัญญา เทียมคำ
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21991
เด็กชาย ชนาธฺป พรหมรักษ์
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21993
เด็กชาย ชินดนัย โพธิ์ทอง
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21997
เด็กชาย ประวีร์ วิชา
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22002
เด็กชาย ภานุวัฒน์ หล้าตุ้ย
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22005
เด็กชาย วิชชากร ยศสูงเนิน
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22014
เด็กหญิง นิดารัตน์ สุก้อน
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22026
เด็กหญิง อทิยา จันตระ
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22036
เด็กชาย ไชยนิวัตร จิตอารีย์
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22041
เด็กชาย ธีรพงศ์ ปัญญาวงค์
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22046
เด็กชาย รัฐศาสตร์ ขันทะสีมา
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22054
เด็กหญิง ณัฐนันท์ ดีบุกดำ
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22058
เด็กหญิง ปณิดา ผมคำ
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22066
เด็กหญิง อชิรญา อินทร์สะอาด
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22067
เด็กหญิง อรัญญา พันชน
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22075
เด็กชาย บริรักษ์ สุมทุม
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22076
เด็กชาย ปรินทร แสงครจิตร
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22078
เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ อินทำ
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22084
เด็กชาย รัชพล คำเทพ
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22106
เด็กหญิง ศิริรัตน์ จักทองดี
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22111
เด็กชาย ชนะศึก เตชะนันท์
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22113
เด็กชาย ธรรมธร อนุจร
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22114
เด็กชาย นรพนธ์ มูลคำ
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22119
เด็กชาย ปานวัฒ นนตะสี
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22121
เด็กชาย ภคภณ เนตรทิพย์
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22122
เด็กชาย ภูริภัทร กะรัตน์
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22126
เด็กชาย สืบสกุล อุดเงิน
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22133
เด็กหญิง ธนภรณ์ สุยะตา
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22139
เด็กหญิง นันท์ลินี ปามะ
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22142
เด็กหญิง พรพิมล แหวนหลวง
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22147
เด็กหญิง สุภาภรณ์ แก้วดวงใหญ่
ชั้น ม.2/2 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------