ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวรทนน กันฟอง นายสมพักษ์ จิตอารี นางสาวพิสิฐณี ธนาวิทรรศน์ นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
Tel: Tel: Tel: 0820059364 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 37 คน
(ชาย 25 คน หญิง 12 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21909
เด็กชาย กิตติพัทธ์ ธีรชัยเกื้อกูล
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21922
เด็กชาย วรปรัชญ์ อนุจร
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21924
เด็กชาย ศรายุทธ ฑีฆาวงค์
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21925
เด็กชาย สิทธิพร โพธิ์คง
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21931
เด็กหญิง จารุภา เงินท๊อก
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21938
เด็กหญิง ปริยาภัทร หนองแก้ว
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21943
เด็กหญิง วิริยา พิสุธ์ธนาสาร
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21949
เด็กชาย เกริกเกียรติ จุรุฑา
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21950
เด็กชาย ทินภัทร ต๊ะกิติ
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21956
เด็กชาย เนติวุฒิ ขาวสะอาด
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21958
เด็กชาย ปวริศ วันต๊ะ
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21959
นาย พิชญ คำชั่ง
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21960
เด็กชาย พีรณัฐ ชาวยอง
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21962
เด็กชาย ภัคพล ดาจง
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21963
เด็กชาย รัฐภูมิ สง่างามสกุล
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21978
เด็กหญิง พรชิตา พรมสวัสดิ์
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21987
เด็กหญิง อภิปภา เทพอาจ
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21989
เด็กชาย กฤษณพงศ์ ไชยกันทะ
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21990
เด็กชาย กิตติภพ ปุ่นวัฒน์
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21995
เด็กชาย ธีรวิทย์ จิณะเสน
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22000
เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยโย
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22008
เด็กหญิง กัลยรัตน์ แซ่เล้า
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22010
เด็กหญิง ขวัญฤทัย ชัยวงศ์
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22021
เด็กหญิง รัชนีพร สุทธหลวง
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22029
เด็กชาย กิตติทัต สารเทพ
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22035
เด็กชาย ชินราช คำแสน
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22039
เด็กชาย ธนโชติ ไชยศิลป์
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22043
เด็กชาย ปัฐวิสรณ์ เนตรทิพย์
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22050
เด็กหญิง ชลธิชา โสดาพรม
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22073
เด็กชาย ธนวินท์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22077
เด็กชาย ปุญญดนย์ บริคุต
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22081
เด็กชาย ภูวนัย จากอง
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22098
เด็กหญิง ธนัชญา อุดพรม
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22115
เด็กชาย นฤเบศร์ สุทธหลวง
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22124
เด็กชาย วีรภาพ นันศิริ
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22130
เด็กหญิง ชลนิศา รกไพร
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22143
เด็กหญิง พิชชาพร เนตรทิพย์
ชั้น ม.2/3 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------