ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางนงลักษณ์. วิลาศ นางนฤมล มารัตน์ นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
Tel: 0895597785 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 12 คน หญิง 27 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21923
เด็กชาย ศรโกสินทร์ ปั้นกิจวานิชเจริญ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21930
เด็กหญิง กาญจนศิริ กันอาทา
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21934
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา อุทธา
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21941
เด็กหญิง ภัทรภร โนจันทร์
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21952
เด็กชาย ธนดล พลประสิทธิ์
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21955
เด็กชาย ธีระพัฒน์ เจตมงคล
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21964
เด็กชาย วชิรวิทย์ ภาโท
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21967
เด็กหญิง กรกมล ทรงอภิวัฒน์กุล
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21975
เด็กหญิง ธัญญาเรศ เนตรทิพย์
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21980
เด็กหญิง มณิการ์ ศรีวรรณ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21982
เด็กหญิง วิชญาดา สุทธหลวง
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21984
เด็กหญิง สุพิชฌาย์ คำรังษี
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21992
เด็กชาย ชัยภัทร มโนการ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22001
เด็กชาย พีระพงษ์ ยะปัญญา
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22004
เด็กชาย วาทิต สังกะ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22006
เด็กชาย อนุพงษ์ สหโสภากุล
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22012
เด็กหญิง ฐิติกานต์ อุ่นใน
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22015
เด็กหญิง ปทุมพร หาญยุทธ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22018
เด็กหญิง ผกามาศ คำพา
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22019
เด็กหญิง พลอยพิศุทธิ์ สว่างเมฆ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22028
เด็กหญิง อันดา พันชน
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22031
เด็กชาย จักรภัทร ยาปัน
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22044
เด็กชาย พชร พรมปา
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22049
เด็กหญิง ชนันท์กานต์ เตชนันท์
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22051
เด็กหญิง ญาณิศา เสือบุญมี
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22053
เด็กหญิง ณัฐชยา เหลืองตรงกิจ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22059
เด็กหญิง ปนัดดา ฑีฆาวงค์
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22089
เด็กหญิง จิตธนา คชแก้ว
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22090
เด็กหญิง ชญานี แซ่เฮ้อ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22092
เด็กหญิง ชัญญานุช ชราพก
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22093
เด็กหญิง ชุติมา จะเเจ้ง
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22095
เด็กหญิง ณัฐกฤตา คล่องดี
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22096
เด็กหญิง ณัฐณิชา พงษ์สุภา
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22097
เด็กหญิง ณิชารีย์ สิริเรืองรอง
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22104
เด็กหญิง รุ่งตะวัน เสมอใจ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22117
เด็กชาย ปฏิพัทธ์ สุทธหลวง
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22125
เด็กชาย วุฒิชัย ยั่งยืนทวี
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22135
เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทรงเจริญกุล
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22146
เด็กหญิง สุทธิดา วงศ์ยังประเสริฐ
ชั้น ม.2/4 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------