ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา นางสุทธิสา สุทธิแสน นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
Tel: 086-3711195 Tel: 089-2622923 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 11 คน หญิง 29 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21910
เด็กชาย คมชาญ สถาวรวิวัฒน์
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21915
เด็กชาย ปุณณัตถ์ สุวัฒนา
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21929
เด็กหญิง กฤติยา สุขลัง
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21944
เด็กหญิง ศศิธร คันทมูล
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21945
เด็กหญิง ศิรดา เส็งมี
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21946
เด็กหญิง สุฎารัตน์ ดู่อุด
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21957
เด็กชาย ปริชญ์ จันต๊ะนุ
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21966
เด็กชาย อนันตชัย ลือยศ
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21970
เด็กหญิง จารุมน วัฒนาตระกูลวงศ์
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21971
เด็กหญิง จิดาภา จันขัน
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21979
เด็กหญิง พิมผกา แก้วธรรม
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21981
เด็กหญิง มัลลิกา สุมทุม
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21983
เด็กหญิง วิลาสินี ศิริรัตน์
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21996
เด็กชาย ธีรวุฒิ เตชนันท์
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22016
เด็กหญิง ปิยะนุช แสนคำแพ
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22022
เด็กหญิง รุจจิรา กิตติยังกุล
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22024
เด็กหญิง วรัญชลี สุนทร
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22027
เด็กหญิง อภิญญา กะรัตน์
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22055
เด็กหญิง ธาราทิพย์ ตาริน
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22061
เด็กหญิง ภัทรวดี ดีหมีน
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22064
เด็กหญิง ศศิวิมล จันทร์ทร
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22065
เด็กหญิง สุลินพร ตนะทิพย์
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22068
เด็กหญิง อิชยา ใจวิชา
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22079
เด็กชาย พชรพล ไชยโย
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22086
เด็กชาย ศีลวัฒก์ ขันไชย
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22091
เด็กหญิง ชนันท์ภัทร์ เตชนันท์
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22100
เด็กหญิง นิชานาถ รัตนเสถียร
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22102
เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ต๊อดเเก้ว
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22105
เด็กหญิง วิภัทราวดี ธีรธนาสุวรรณ
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22107
เด็กหญิง ศุภิศรา วงค์ไชย
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22110
เด็กชาย โฆษิต จิตอารี
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22112
เด็กชาย ธนบดี เหมืองใจมา
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22118
เด็กชาย ประพัฒน์พงศ์ สุทธหลวง
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22123
เด็กชาย วีรภัทร กิวัฒนา
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22127
เด็กหญิง กนกกานต์ ชาวเทิง
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22131
เด็กหญิง ชัญญานุช อินปา
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22136
เด็กหญิง นภสร คีรีธีรกุล
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22140
เด็กหญิง ปาลิตา หล้าตุ้ย
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22141
เด็กหญิง ปุณยาพร พลอยเจริญศิริ
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22145
เด็กหญิง ศศิมา สุทธหลวง
ชั้น ม.2/5 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------