ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นาง เตือนใจ ประกอบเที่ยง นางสาวบุษกร ยาปัน นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
Tel: 0812879929 Tel: 0933082702 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 5 คน หญิง 35 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21927
เด็กชาย อนวัช พรหมรักษ์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21928
เด็กหญิง กนกพิชญ์ สมศักดิ์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21932
เด็กหญิง ชญานิษฐ์ อินทะรังษี
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21933
เด็กหญิง ฐิติกานต์ กันทะวงค์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21936
เด็กหญิง ธิญาดา สุทธการ
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21937
เด็กหญิง นิศาชล อินทะรังษี
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21942
เด็กหญิง วรางคณา คุณสนอง
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21969
เด็กหญิง กีรพัชร์ พันชน
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21972
เด็กหญิง จีรนันท์ ใจมาบุตร
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21973
เด็กหญิง ฐานิกา เผยศิริ
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21976
เด็กหญิง ธัญวรัตน์ คำรังษี
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21977
เด็กหญิง นราวัลย์ ศิลป์ท้าว
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21985
เด็กหญิง สุวิชาดา มะโนบุตร
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21986
เด็กหญิง อธิชา ชาวแหลง
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22009
เด็กหญิง กานต์สินี จันทร์ขัน
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22011
เด็กหญิง ชลธิชา คำสิวง
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22013
เด็กหญิง นันทิสา สอนตระกูล
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22017
เด็กหญิง ปิยะมาศ อิ่นทา
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22020
เด็กหญิง พีรดา คันทะลือ
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22040
เด็กชาย ธนวัฒน์ จันทร์ดำเนินพงศ์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22047
เด็กหญิง กุลธิดา อินทำ
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22048
เด็กหญิง เขมนิจ กิตินันท์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22052
เด็กหญิง ฐิติพร ไชยมงคล
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22056
เด็กหญิง บัณฑิตา สมมติ
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22057
เด็กหญิง บุษราคัม เนตรทิพย์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22063
เด็กหญิง วรารัตน์ สีท้าว
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22070
เด็กชาย ชุติพนธ์ สะท้าน
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22085
เด็กชาย วรรธนะ ขอดแก้ว
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22088
เด็กหญิง ขวัญจิรา เพียคำ
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22094
เด็กหญิง ญาณิศา โนจันทร์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22103
เด็กหญิง ภัทรมน คีรีสันติกุล
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22108
เด็กหญิง สุพัชฌาร์ สมาธิ
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22116
เด็กชาย บุรธัช ไชยตัน
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22128
เด็กหญิง กุลภัสสร์ ทีฆาวงค์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22129
เด็กหญิง จิราทิพย์ เลิศธีรานันท์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22132
เด็กหญิง ทิพานัน อุปัน
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22134
เด็กหญิง ธัญชนก ศุปภัทรสรณ์
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22137
เด็กหญิง นภัสวันท์ กันธุระ
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22138
เด็กหญิง นฤภร ชวายวัง
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22144
เด็กหญิง วิภวานี มีบุญ
ชั้น ม.2/6 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------