ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายศราวุฒิ สุริยะพรหม นายวรุธ อินผูก นายศักรนันทน์ ไชยศิลป์ นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
Tel: 0828932723 Tel: 0850348492 Tel: 090-9141859 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 41 คน
(ชาย 14 คน หญิง 27 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22149
เด็กชาย กรกฏ เชาว์เลิศ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22150
เด็กชาย กันตพล เวียงลอ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22151
เด็กชาย ชวิศ ไชยกันทะ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22152
เด็กชาย ณฐกร สว่างเมฆฤทธิ์
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22153
เด็กชาย ณัฐชัย เวทำ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22154
เด็กชาย ณัฐดนัย ไชยอ้าย
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22155
เด็กชาย ทตพร คำวงค์
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22156
เด็กชาย ธีรภัทร จิตอารี
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22157
เด็กชาย เนธิพงศ์ ก้อนแก้ว
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22158
เด็กชาย ปวัตร ยั่งยืน
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22159
เด็กชาย รัฐูภูมิ โนพวน
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22160
เด็กชาย ศุภณัฐ งานวิชา
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22161
เด็กชาย สาริน คำพับ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22162
เด็กชาย อิทธิพล ไชยวงค์
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22163
เด็กหญิง กชนิภา จินดาสวัสดิ์
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22164
เด็กหญิง กชพร มหาวัน
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22165
เด็กหญิง กรวลัย รุ่งเรือง
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22166
เด็กหญิง จิรนันท์ คำบุญยอ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22167
เด็กหญิง จิรัชญา วีระวงค์
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22168
เด็กหญิง ชนกนันท์ นามวงศ์
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22169
เด็กหญิง ชนินาถ สังข์โชติ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22170
เด็กหญิง ฐณิชชารัญชน์ พัฑธนฒิพงษ์
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22171
เด็กหญิง ณัฐณิชา ใจสว่าง
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22172
เด็กหญิง ณัฐธิดา จิรนันทนุกุล
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22173
เด็กหญิง ธัญรัตน์ จรรยาวิศิษฏ์
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22174
เด็กหญิง ธัญสิริ แข็งขัน
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22175
เด็กหญิง นาราภัทร ลีละสัจจกุล
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22176
เด็กหญิง นิชานาถ ลือยศ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22177
เด็กหญิง บัณฑิตา ใจปิง
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22178
เด็กหญิง ปิยธิดา อุดอ้าย
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22179
เด็กหญิง ปุณญาวีร์ โนแก้ว
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22180
เด็กหญิง พิมมณฑา ยะปัญญา
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22181
เด็กหญิง มัตฑิกา ล้อมเมตตา
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22182
เด็กหญิง มาริษา ช่างสิน
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22183
เด็กหญิง รัตนากร ท้าวยศ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22184
เด็กหญิง ลลิดา สมศรี
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22185
เด็กหญิง ศิวนาถ คันทะมูล
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22186
เด็กหญิง ศุภิสรา ลิ้มสุวรรณ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22187
เด็กหญิง สุภัสสร บุญเทอม
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22188
เด็กหญิง ไอรัก ไชยศิลป์
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22578
เด็กหญิง ญาธิดา ดีชะโชติ
ชั้น ม.2/7 เลขที่ 41
ผลการเรียน
-----------------------------------