ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสุรีพร เขียวสมบัติ นางสาวนิลกาญจน์ ไชยโย นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
Tel: 0861686426 Tel: 0884084763 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 13 คน หญิง 26 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 22189
เด็กชาย คณิน กะรัตน์
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22190
เด็กชาย จิรภิญโญ จันสา
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22191
เด็กชาย ดนัยพิสิฐ ท้าวทอง
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22192
เด็กชาย ธนชัย สาธา
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22193
เด็กชาย ธนาวัฒน์ พุ่มพวง
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22194
เด็กชาย ปิยพล อุทัย
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22195
เด็กชาย ภูชนะ กะมะโน
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22196
เด็กชาย ภูริณัฐ ภานุศุภวิมล
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22197
เด็กชาย ยศวัฒน์ บุญเทพ
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22198
เด็กชาย สัณหณัฐ สารฝั้น
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22199
เด็กชาย สุริยา ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22200
เด็กชาย สุวิศิษฏ์ จิตรวงค์
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22202
เด็กชาย อภิชาติ ไชยศิลป์
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22203
เด็กหญิง กนกวรรณ จิณเสน
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22204
เด็กหญิง กาณฑ์ญรัตน์ เตชนันท์
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22205
เด็กหญิง กิตติมา แก้วเง้า
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22206
เด็กหญิง กุลธิดา สมบูรณ์
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22207
เด็กหญิง เกศฎาภา โกศิริ
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22208
เด็กหญิง ขวัญนฤน โพธิ์ทิพย์วงษ์
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22209
เด็กหญิง จีรนันท์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22210
เด็กหญิง จุฑาทิพย์ คีรีสัตยกุล
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22211
เด็กหญิง ชลฤทัย รางแดง
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22212
เด็กหญิง ณัชกมล ปราบนอก
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22213
เด็กหญิง ณัฐชยา ธัญญะ
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22214
เด็กหญิง ณิชกุล บุญเกิด
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22215
เด็กหญิง ตทิษา สวัสดีวงษา
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22216
เด็กหญิง นธวรรณ มูลทองลี
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22217
เด็กหญิง นภสร แก้วโก
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22218
เด็กหญิง นัทธรัตน์ แสนสุข
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22219
เด็กหญิง ปณิตา เสมอใจ
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22220
เด็กหญิง ผุสดี จิรางศ์กูล
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22221
เด็กหญิง ภัทรวดี สืบอ้าย
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22222
เด็กหญิง มัฎธิรัฎวริน ฉินสว่าง
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22223
เด็กหญิง วรัญญา แสนอ่อน
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22224
เด็กหญิง ศุภากร จันพร
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22225
เด็กหญิง ศุลีพร ฉัตรธรรมกร
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22226
เด็กหญิง สุธิดา ทาวัน
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22227
เด็กหญิง หทัยชนก พรมมินทร์
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22228
เด็กหญิง อังค์วรา ตั้งมณีกาญจน์
ชั้น ม.2/8 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------