ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวกิตติภรณ์ วังกะ นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์ นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
Tel: 0882690086 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 34 คน
(ชาย 16 คน หญิง 18 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21873
เด็กชาย ชัยยะศึก คำวงค์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21874
เด็กชาย ฐิติภูมิ ฐิติธนรัตน์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21875
เด็กชาย ณปกรณ์ นิลคง
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21876
เด็กชาย ณัฐกิตติ์ จันต๊ะวงศ์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21877
เด็กชาย ต่อตระกูล ยาปัน
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21878
เด็กชาย ธนวัฒน์ วันต๊ะ
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21879
เด็กชาย ปุรเชษฐ์ สิงห์คำ
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21880
เด็กชาย พรพิพัฒน์ เพชรพราว
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21881
เด็กชาย กิตติชัย ยะปัญญา
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21882
เด็กชาย ภัทรพงศ์ ต๊อดแก้ว
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21883
เด็กชาย ยุทธวีร์ สุทธหลวง
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21884
เด็กชาย วิณัฐพล จันทร์สุข
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21885
เด็กชาย วุฒิพงษ์ อนัญญาวงศ์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21886
เด็กชาย สืบสกุล ทองโฉม
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21887
เด็กชาย สุภนัย ยศณรงค์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21888
เด็กชาย เอื้ออังกูร กะรัตน์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21889
เด็กหญิง กิตติมา สลีอ่อน
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21890
เด็กหญิง จันทกานต์ บริคุต
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21891
เด็กหญิง จันทัปปภา แสนโซ้ง
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21892
เด็กหญิง จิดาภา ประดิษฐมุณี
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21893
เด็กหญิง ชนิดาภา เกมแกรแมน
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21894
เด็กหญิง ฐิตินันท์ นนทะโคตร์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21895
เด็กหญิง ธิดารักษ์ สะตะ
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21896
เด็กหญิง ปณิตา อัครเอกจิตต์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21897
เด็กหญิง พิมพ์ประภา บุญเกิด
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21898
เด็กหญิง ภัคบุต พรหมรักษ์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21899
เด็กหญิง ภัทรรัตน์ ไตรจินดา
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21900
เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ราชพลีสิงห์
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21901
เด็กหญิง ภาณิศา คำหว่าง
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21902
เด็กหญิง มณียา ทนะวัง
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21903
เด็กหญิง รักษิณา มะโน
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21905
เด็กหญิง วรางคณา ธนะขว้าง
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21906
เด็กหญิง ศุภกาญจณ์ อิ่นคำ
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21907
เด็กหญิง ศุภรานันท์ จิตตรง
ชั้น ม.2/9 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------