ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวเกศฎาภรณ์ นุใหม่ นางพัฒนา กันอาทา นายสถิตพงษ์ อุ่นทิ นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 0863244648 Tel: Tel: 095-8630251 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 38 คน
(ชาย 24 คน หญิง 14 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21507
เด็กชาย ทวีศักดิ์ บูราณ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21508
เด็กชาย ธนพล บริคุต
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21511
เด็กชาย ปฎิพัทธิ์ บุญศิริวัฒนานนท์
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21512
เด็กชาย พรหมเมธี อินทอง
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21514
เด็กชาย วรวิทย์ สุทธหลวง
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21524
เด็กหญิง ชัญญา วิเชยละ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21536
เด็กหญิง วิชญาพร แสงนาค
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21539
นางสาว อังคณาภรณ์ จิตบุญ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21540
เด็กหญิง อัทธยา ตาลตา
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21542
เด็กชาย กฤษณ์ แสงเนตร
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21545
เด็กชาย เจษฏากร บุพบุศ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21557
เด็กชาย ศรายุทธ กันศร
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21573
นางสาว รุจิษยา ไชยยะ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21578
เด็กหญิง วิชญาดา วารี
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21579
นางสาว ศิริภา ไชยศิลป์
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21583
นาย เทียนชัย กันธุระ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21584
เด็กชาย ธนภัทร กิตติพณิตนันท์
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21586
เด็กชาย ธราเทพ จักอะโน
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21587
เด็กชาย พัทธดนย์ พลประเสริฐ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21593
เด็กชาย ศิวศักดิ์ ทรายแหลมทอง
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21596
เด็กชาย อัสนีย์ เพื่อนจันทร์
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21598
เด็กหญิง กนกภรณ์ เขียวปัญญา
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21600
นางสาว จิรัชยา ไชยบุญเรือง
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21620
นางสาว อุรัสยา ใหม่น้อย
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21744
เด็กชาย ชนาธิป สุทธหลวง
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21746
เด็กชาย ชลวัฒน์ อุตรชน
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21751
เด็กชาย บรรณภพ เทพอาจ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21758
นาย ศรยุทธ์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21783
นาย ชลชาติ พรมรังกา
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21788
นาย ธนานันท์ เนตรทิพย์
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21789
เด็กชาย นพเก้า พัดไธสง
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21790
เด็กชาย นรภัทร มีโสภณ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21806
เด็กหญิง บุญญาธิกานต์ ฑีฆาวงค์
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21807
เด็กหญิง บุษบา ทนุ
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21812
เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ปัญญาภู
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21819
เด็กหญิง อัญธิฌา เตชะเสนา
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22280
เด็กชาย ศรณ์พิสิฐ ต๊ะวิไชย
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22282
เด็กชาย พงศพัฒน์ แสนเสนา
ชั้น ม.3/1 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------