ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
สุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ นายเชิด ปันแปง นางสาวสาลิกา สุยะ นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 0861152350 Tel: 081784471 Tel: 0871729609 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 23 คน หญิง 17 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21501
เด็กชาย กฤติน สลีอ่อน
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21502
เด็กชาย กิตติกร เทพอินทร์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21504
นาย จิรโชติ ปทุมไพโรจน์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21505
เด็กชาย ชนุดม เหนี่ยงแจ่ม
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21513
เด็กชาย ลีซอ ทรายแหลมทอง
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21516
นาย สงกรานต์ นันทะเสน
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21518
เด็กชาย อนุภัทร กะรัตน์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21525
เด็กหญิง ชินันพร จิตอารี
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21526
เด็กหญิง ณัฐกมล พุทธคุณากร
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21527
เด็กหญิง ณัฐธิดา สุวรรณ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21544
เด็กชาย จิรายุ ปาธิ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21551
เด็กชาย ปัญญพนต์ วังแสง
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21552
เด็กชาย พชรพล ยิ่งพิทักษ์กุล
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21555
เด็กชาย รพีพัทธิ์ รบศรี
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21558
เด็กชาย ศักดิ์นรา นาทองทิพย์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21567
เด็กหญิง บัณฑิตา สุมทุม
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21571
เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ไชยบุญเรือง
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21575
เด็กหญิง วราลี เตชนันท์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21590
เด็กชาย ภูศิษฐ์ สุเกตุ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21591
เด็กชาย รพี ขจรกิตติศักดิ์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21595
เด็กชาย สุทธิพงษ์ ชัยนิชู
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21597
เด็กชาย เอกพล สุทธหลวง
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21604
เด็กหญิง ชลธิชา พรมรักษ์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21618
เด็กหญิง สิริลดา หมั่นหนองทุ่ม
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21743
เด็กชาย ชนน เทพอินทร์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21747
เด็กชาย ฐิติกร ท้าวยศ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21756
เด็กชาย วชิรวิทย์ กันธุระ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21764
เด็กหญิง ณัฐวรา พลจร
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21766
เด็กหญิง ปริชญา วีระวงศ์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21769
เด็กหญิง แพรวา ศิริรัตน์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21770
เด็กหญิง ภรพิลัย ใสกระจ่าง
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21771
เด็กหญิง ภัคญาดา ชาวนาราช
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21772
เด็กหญิง รัชนีกร คงสุวรรณ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21779
เด็กหญิง โสภิตนภา ตันกุระ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21784
เด็กชาย ชาญณรงค์ รักษ์ไพรสาณฑ์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21787
นาย ธนภัทร แก้วเทพ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21795
เด็กชาย รัชนนท์ ทนุ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21797
เด็กชาย อชิระ ไชยศิลป์
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21805
เด็กหญิง นรีกานต์ มูลคำ
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21817
เด็กหญิง อจลญา อุดนัน
ชั้น ม.3/2 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------