ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางจารุณี ศรีจอม นายนิคม เกียรตินิยมดี นางสาวสุพิชญา เมืองคำ นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 0637799922 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 37 คน
(ชาย 19 คน หญิง 18 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21509
เด็กชาย นันทกร ธรรมลังกา
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21515
เด็กชาย วัยวัฒน์ กุ๊กใชย
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21519
เด็กหญิง กณิกา เชื้อบุญมี
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21529
เด็กหญิง ธัญจิรา ทัพโพธิ์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21531
เด็กหญิง ประสิตา คำปาตัน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21534
นางสาว มณีรัตน์ อิทธิพลปัญญา
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21538
เด็กหญิง สุจินันท์ กมลสูงสุด
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21541
เด็กชาย กนกพล จิตอารี
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21546
เด็กชาย เจียรนัย แก้วโก
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21547
เด็กชาย เดชาวัต เตชะนันท์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21548
เด็กชาย ธนกฤต ไชยยะ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21549
เด็กชาย ธนชัย ศาลาคาม
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21553
เด็กชาย พัทธรินทร์ สินเจริญ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21556
เด็กชาย รัฐภูมิ มณีขัติย์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21562
เด็กหญิง จิรัชญา จันทร์พฤกษ์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21576
นางสาว วศิพร อุ่นเรือน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21577
เด็กหญิง วันทนา อินปา
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21592
นาย ศิรวิทย์ ขอดแก้ว
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21608
เด็กหญิง บัณฑิตา ยะแสง
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21753
เด็กชาย พิสิษฐ์ สิงห์คำ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21757
เด็กชาย วีรภาพ ศรีวงษ์จันทร์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21759
นาย ศุภกร สุขสอน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21760
เด็กหญิง จิตราภรณ์ จิณะเสน
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21761
นางสาว ชนิกานต์ ปรีดาวงศ์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21773
เด็กหญิง รัญญาพร สังข์ชม
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21777
เด็กหญิง สารีชล คำเทพ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21781
เด็กชาย ก้องกิดากร เนตรทิพย์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21786
เด็กชาย ธนดล ขันทะสีมา
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21792
เด็กชาย พิชญุตม์ จันพฤกษ์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21793
นาย ภาณุวิชญ์ ไชยโย
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21794
เด็กชาย รติปกรณ์ ปัญญาภู
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21796
นาย วชิระ วารีทิพย์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21804
เด็กหญิง ธิดารัตน์ วีระวงค์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21810
เด็กหญิง ปราณปริยา ปัญติ
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21811
เด็กหญิง พิมมาภรณ์ ใหม่น้อย
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21813
เด็กหญิง แพรพลอย อินดาฤทธิ์
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21816
เด็กหญิง โสณิศา ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.3/3 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------