ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายธีรว้ฒน์ ต๊ะแก้ว นายปวินท์ สุทธหลวง นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 0882520215 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 17 คน หญิง 22 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21621
เด็กชาย กมลเทพ ทีฆาวงค์
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21622
เด็กชาย ชยานันต์ ถุงเสน
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21623
เด็กชาย ชัยธวัช อ่อนนวล
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21624
เด็กชาย ชาญวิทย์ ลือยศ
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21625
เด็กชาย ณัฏฐพล ไชยหาญ
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21626
เด็กชาย ธนาธิป ก๋าแก้ว
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21627
เด็กชาย ธีรภัทร กันทะเสน
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21628
เด็กชาย นวพล ธนะตา
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21629
เด็กชาย พงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21630
เด็กชาย พงษ์ศกร ชราพก
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21631
เด็กชาย พีรภาส ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21632
นาย พีรวิทย์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21633
เด็กชาย ภาวัต ปักไธสง
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21634
เด็กชาย ภูริชพล ปันโย
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21635
เด็กชาย เศรษฐพงศ์ รังสินานันท์เจริญ
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21636
นาย สืบสกุล งามสวย
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21637
เด็กชาย สุพพัต โออุไร
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21638
เด็กหญิง จิรารัตน์ เมฆแสน
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21639
เด็กหญิง ชญาดา อินไชยา
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21640
เด็กหญิง ชนากานต์ บุญชนะเมธี
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21641
เด็กหญิง ชมพูนุช สุทธหลวง
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21642
เด็กหญิง ญาณภา อุทุมพร
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21643
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไชยวัฒน์สิริ
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21644
นางสาว ณัฐฐิกานต์ อนุจร
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21645
เด็กหญิง ณัฐณิชา กองแก้ว
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21646
เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ แดนโพธิ์
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21647
เด็กหญิง นันทิชา คงศรี
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21648
เด็กหญิง นาราภัทร วงค์สายสม
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21649
นางสาว ปณิตา พรมมีเดช
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21650
เด็กหญิง ปภาวี มีบุญ
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21651
เด็กหญิง ประกายรัตน์ ไชยโย
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21652
เด็กหญิง เพชรน้ำหนึ่ง ธัญญะ
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21653
เด็กหญิง ภัทรพร ทิปกะ
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21654
นางสาว รวิพร ปะทิ
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21655
เด็กหญิง รินรฎา เพตะกร
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21656
เด็กหญิง วรฤทัย ยะตุ้ย
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21657
นางสาว ศิโรรัตน์ อินปา
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21658
เด็กหญิง ศุภรดา สุวรรณ์
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21660
เด็กหญิง สุนิสา เสมอใจ
ชั้น ม.3/4 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------