ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวอริสลา สุวรรณ นายชำนาญ ยาปัน นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 0931328305 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 19 คน หญิง 21 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21506
เด็กชาย ณัฐภัทร ขระเขื่อน
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21661
เด็กชาย กตัณณ์ มหาวงค์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21662
เด็กชาย ก้องภพ ขันคำ
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21663
เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ทิหล้า
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21664
เด็กชาย โชติภูมิ รติเพ็ญโกศล
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21665
เด็กชาย ธนาธิป ไชยหาญ
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21666
นาย ธวัชชัย รกไพร
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21667
เด็กชาย นรภัทร ทะภูมินทร์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21668
เด็กชาย นรายูล จิตอารีย์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21669
เด็กชาย นวดล การโสภา
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21670
เด็กชาย ปิยชนน์ มีสา
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21671
นาย พลิศ เพชรแกมแก้ว
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21672
นาย พศวีร์ วารีผล
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21673
นาย พัชรพงษ์ มาดี
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21674
เด็กชาย ภาคิน สุวรรณธาดา
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21675
เด็กชาย ภูมิธรรม พรานฟาน
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21676
เด็กชาย วรภัทร คำมอญ
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21677
เด็กชาย วัฒนพงษ์ จินดาสวัสดิ์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21678
เด็กชาย หัสดินทร์ เฉลียวการ
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21679
เด็กหญิง กัญชพร ลือยศ
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21680
เด็กหญิง กานต์พิชชา รัตนวิฑูรย์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21681
เด็กหญิง ชนกนันท์ มหาศาล
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21682
เด็กหญิง ชนากานต์ หน่อไชย
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21683
เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ สารเถื่อนแก้ว
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21684
เด็กหญิง ณัฐณิชา อ่อนแล
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21685
เด็กหญิง ณัฐวรา พรมคำ
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21686
เด็กหญิง ธนธรณ์ ทีฆาวงค์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21687
เด็กหญิง ธนาภา สุวรรณประชา
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21688
เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สันติธัญโรจน์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21689
เด็กหญิง นภัสรวี หาญยุทธ
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21690
เด็กหญิง นันทิชา มีชนะ
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21691
นางสาว ปราณปริยา ปะเกียน
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21692
เด็กหญิง ปริชญา เวียงเก่า
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21693
เด็กหญิง พชรพร ศิริคำวงศ์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21694
เด็กหญิง ภัทรศยา พลวัง
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21695
นางสาว รังสิมันต์ ตนาวรรณ์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21697
เด็กหญิง ศศิวรรณ คำลม
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21698
เด็กหญิง สุชานาถ อินต๊ะนาม
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21699
นางสาว สุตภาวี ฮั่นตระกูล
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21700
นางสาว อรจิรา นรินทร์
ชั้น ม.3/5 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------