ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวอรวรรณยา วุฒิ นางสุจิตรา ศรีเครือมา นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 0623090724 Tel: 0869120504 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 36 คน
(ชาย 16 คน หญิง 20 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21702
เด็กชาย ก้องภพ อุ่นเรือน
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21703
เด็กชาย กันย์ดนัย บุญสิงห์
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21705
เด็กชาย ชลันธร คำมงคล
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21706
เด็กชาย ณัฐวรรธน์ จันทร์สุข
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21707
เด็กชาย ตะวัน ไชยตัน
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21709
เด็กชาย ปิยังกูร ทิขัติ
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21710
นาย ปุณณภพ วงษา
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21711
เด็กชาย พชร ทาราทิพย์
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21712
เด็กชาย พฤนท์เดช สุทธิ์ด้วง
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21713
เด็กชาย พิชาภพ มาตขาว
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21714
เด็กชาย ภัทรพล ตระกูลคำม่วง
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21715
เด็กชาย ภานรินทร์ อินชูใจ
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21716
เด็กชาย เมธาวุฒิ ชาวส้าน
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21717
เด็กชาย วงศธร วังเเสง
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21718
เด็กชาย สิทธิชัย สุทธหลวง
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21719
เด็กชาย อิสรายุส ภิมาลย์
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21720
เด็กหญิง กัญญาภัทร อุตรชน
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21721
นางสาว กิตติภา ไชยศิลป์
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21722
เด็กหญิง คนธรส ติละ
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21723
นางสาว จิดาภา มารัด
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21724
เด็กหญิง จิรชยา ไชยโย
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21725
เด็กหญิง ณัฐณิชา เตชะนันท์
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21726
เด็กหญิง ทรงภรณ์ สุมทุม
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21727
เด็กหญิง ธมลวรรณ ธนะ
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21728
นางสาว ธัญญาลักษณ์ จิตอารี
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21729
เด็กหญิง นงนภัส สุขสถาน
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21730
เด็กหญิง นันทิชา ชาวส้าน
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21731
เด็กหญิง ปภาวิน พันชน
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21732
เด็กหญิง ประภารัตน์ สมแสง
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21733
นางสาว ปวันรัตน์ พรมมา
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21734
เด็กหญิง ปาริฉัตร ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21735
เด็กหญิง เมธาวี ขระสุ
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21736
เด็กหญิง ลภัสรดา เตชะนันท์
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21737
เด็กหญิง ศิริปัญญา ขันทะสอน
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21738
เด็กหญิง แสงระวี ขันไชย
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21740
เด็กหญิง อินทิรา บุญเกิด
ชั้น ม.3/6 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------