ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสริตา เขื่อนธะนะ นางกุลวรรณ จันทร์เพ็ง นายศิวัฒน์ สุทธหลวง นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 0871811144 Tel: 093-1578239 Tel: 082-1608941 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 10 คน หญิง 30 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21510
นาย นันทพงศ์ ตนภู
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21520
นางสาว กันฐมณี ณะรินทร์
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21528
นางสาว ณัฐพรรณ หลวงขัน
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21532
เด็กหญิง พิชญ์ชญามล ตันกุระ
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21533
เด็กหญิง เพชรลดา พิมดี
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21560
เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วโก๋
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21561
เด็กหญิง กันตพร อุดนัน
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21570
เด็กหญิง พัสพร ชราชิต
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21572
เด็กหญิง ภัทรวดี โนจันทร์
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21574
เด็กหญิง วนัชพร น้อยสคราญ
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21580
เด็กหญิง สุธาสินี ยะแสง
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21581
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทัณฑะรักษ์
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21585
เด็กชาย ธนวัฒน์ นันตาเสน
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21588
เด็กชาย ภาณุพงษ์ ปัญญาภู
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21603
เด็กหญิง ชลธิชา จันดา
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21605
นางสาว ณัชวดี โนจิตร
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21610
เด็กหญิง พรชนก ใหม่วงค์
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21611
เด็กหญิง พิมพ์พิไล แซ่เต็น
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21612
เด็กหญิง ภัทรสิริ กลิ่นเชตุ
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21613
เด็กหญิง วนิดาพร พลแสน
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21616
เด็กหญิง วันวิสา อินทะรังษี
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21619
เด็กหญิง สุปรียา เทพจันตา
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21696
เด็กหญิง ศศิกานต์ อิ่นกัน
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21742
เด็กชาย ก้องภพ ตันกุระ
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21748
เด็กชาย เตชินท์ ภูจรัส
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21750
เด็กชาย นนทกร บริคุต
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21752
เด็กชาย พัชรพล พงค์สุภา
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21755
เด็กชาย วชิรวิชญ์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21762
เด็กหญิง ชลลดา เนตรทิพย์
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21765
นางสาว นิชนันท์ รินเสน
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21767
เด็กหญิง ปวรรัตน์ ลือยศ
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21768
เด็กหญิง พัชรพร คำเทพ
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21774
เด็กหญิง วรพธู กาเหลือง
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21775
เด็กหญิง วิภาวี เนตรทิพย์
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21776
เด็กหญิง ศิรินญา ชูโรจน์
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21780
เด็กหญิง อรวรา คำหว่าง
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21798
เด็กชาย อนันตชัย หาญยุทธ
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21800
เด็กหญิง กัญญาณัฐ มูลคำ
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21803
เด็กหญิง ธนัชญา ไชยศิลป์
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21814
เด็กหญิง ภคพร หาญยุทธ
ชั้น ม.3/7 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------