ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางอรพรรณ ไชยศิลป์ นายวิจารย์ จิณะเสน นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 0869144430 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 11 คน หญิง 28 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21503
เด็กชาย ไกรฤกษ์ ไชยตัน
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21517
เด็กชาย สรธัญ ธัญญะ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21521
เด็กหญิง จันทมณี กิตติยังกุล
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21522
เด็กหญิง จันทิมา แปงยะ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21523
นางสาว จิรัชญา พรมมา
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21530
เด็กหญิง นภัสกร สุริยา
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21535
เด็กหญิง วราภรณ์ นาทันใจ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21537
เด็กหญิง ศศิวิมล เรืองรูจี
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21543
เด็กชาย กีรติ กิตินันท์
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21550
เด็กชาย นิธิกร กิตติยังกุล
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21554
นาย พสิษฐ์ จันทบุรี
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21563
เด็กหญิง ชมพูนุท อินทะรังษี
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21564
เด็กหญิง ธนัชชา ร่อนทอง
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21565
เด็กหญิง นิพัทธา สอนสมบูรณ์
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21566
เด็กหญิง นิภาดา หมู่ธรรมไชย
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21568
เด็กหญิง เบญญาทิพย์ สุวรรณ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21582
นาย ตรัสตรัย คันทะลือ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21589
เด็กชาย ภูริณัฐ สายแปง
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21601
เด็กหญิง ชมพูนุช จิตเทพ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21602
เด็กหญิง ชลธารา กุกไชย
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21606
เด็กหญิง ทิยดา วังแสง
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21607
เด็กหญิง นลินี ยศศรี
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21609
นางสาว ผกาวรรณ เตชนันท์
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21614
เด็กหญิง วรรณชนก ตันกุระ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21615
เด็กหญิง วรรณิกา ตามัย
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21617
เด็กหญิง วิสรา สายแปง
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21739
นางสาว อธิชา แซ่ว่าง
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21741
เด็กชาย กฤษฎา มาอ้น
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21763
เด็กหญิง ณัฐพร ยะวิญชาญ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21778
เด็กหญิง สุวิชญา กันธุระ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21782
เด็กชาย ชนาธิป เนตรทิพย์
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21785
เด็กชาย ชินกฤต โวทาน
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21791
เด็กชาย พชร แสงเขื่อนแก้ว
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21799
เด็กหญิง กฤติยากรณ์ อินทร์เรือง
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21801
เด็กหญิง กานต์ธิดา ทีฆาวงค์
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21802
เด็กหญิง ณัฐนลี ไชยนันต๊ะ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21808
เด็กหญิง บุษยมาศ เนตรทิพย์
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21815
เด็กหญิง ทัตพิชา เขื่อนธะนะ
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21818
เด็กหญิง อัจฉรา ทะก๋า
ชั้น ม.3/8 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------