ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาววานิสสา คำมูลอินทร์ นางสาวกนกพร แซ่ปัง นางสุจิตรา ศรีเครือมา
Tel: 0916267433 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 18 คน หญิง 21 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21461
นาย กิตติพิชญ์ มีเล้
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21462
เด็กชาย จักรภัทร ดีคำวงค์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21463
เด็กชาย จิรฐา พายัพสถาน
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21464
นาย เจตณัฐ ทะสี
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21465
เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เนตรทิพย์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21466
เด็กชาย ณัฐชนน แซ่เล้า
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21467
เด็กชาย ณัฐภัทร คุณสิทธิ์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21468
นาย เดชาวัต แก้วโก
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21469
เด็กชาย ธนวัฒน์ ศิริรัตน์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21471
เด็กชาย นัทธพงค์ คันทมูล
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21472
เด็กชาย ปราชญ์ ธิติมูล
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21473
เด็กชาย พงศ์พล หัวหน้า
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21474
เด็กชาย พลวัต ไชยโย
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21475
เด็กชาย ภาณุภัทร อินสองใจ
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21476
เด็กชาย ภาณุวิชญ์ คูจะนา
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21477
เด็กชาย วิภพ เพ็ชร์พิพัฒน์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21478
เด็กชาย สรวิชญ์ ทองทิพย์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21479
เด็กชาย สันติสุข ภูคาพิทักษ์พงศ์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21480
เด็กหญิง กนิน อภิชัยเดชากร
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21481
เด็กหญิง จิดาภา หล่อวัฒนา
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21482
เด็กหญิง ชนม์นิภา วังสาร
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21483
เด็กหญิง ชลธิชา มาไกล
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21484
เด็กหญิง ณัฐกฤตา พันธุ์เหม
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21485
นางสาว ตั้งปณิธาน แปงเครื่อง
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21486
เด็กหญิง ธนวรรณ ทองโพธิ์แก้ว
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21487
เด็กหญิง นงนภัส สุทำแปง
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21488
นางสาว นริศรา ศิริรัตน์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21489
เด็กหญิง ปพิชญา ธรรมขันธ์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21490
เด็กหญิง ปริญช์ษยาน์ ไชยชนะ
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21491
เด็กหญิง ปรียา กาบปินะ
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21492
เด็กหญิง พาขวัญ หน้านวล
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21493
เด็กหญิง พิชยดา ศิริ
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21494
เด็กหญิง มณฑกานต์ กันธุระ
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21495
เด็กหญิง รัศมิณัน จันต๊ะวงศ์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21496
เด็กหญิง ศศิกานต์ ปาคำ
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21497
เด็กหญิง ศุภกานต์ สิทธิยศ
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21498
นางสาว สุชาวดี วังสาร
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21499
เด็กหญิง หนึ่งนภา ศรีนารินทร์
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21500
เด็กหญิง หฤทชญา แสงเขื่อนแก้ว
ชั้น ม.3/9 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------