ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสุพรรษา เขื่อนธะนะ นายพุทธพงศ์. เลขะวิพัฒน์ นายมานพ ตันติกตัญญุ
Tel: 0899591088 Tel: 0812535135 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 35 คน
(ชาย 9 คน หญิง 26 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21050
นาย กาจพล ดวงแก้ว
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21053
นาย ณัฐดนนท์ ใบยา
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21054
นาย ณัฐพัฒน์ อิ่นมีกุล
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21056
นาย ธีรภัทร์ แสนนิทา
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21057
นาย นรวิชญ์ ไชยสลี
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21060
นาย ภาสวีร์ ธีรศิรปัญญา
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21061
นาย ภูริณัฐ ใจการณ์
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21062
นาย โยธิน นันต๊ะเสน
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21063
นาย รังสิมันต์ แสงสุข
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21067
นางสาว กรทิพย์ หาญต๊ะ
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21068
นางสาว กุลรัตน์ สุทธหลวง
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21069
นางสาว ณภัทร สารถ้อย
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21070
นางสาว ณัชชา มีบุญ
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21071
นางสาว ธนภร หล่อวัฒนา
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21073
นางสาว นพรดา ลิ้มสุวรรณ
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21074
นางสาว นลินรดา พิเคราะห์
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21075
นางสาว ปวีณา จิตอารี
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21076
นางสาว ปิยะฉัตร ปันชู
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21079
นางสาว รวงอรุณ หาญยุทธ
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21082
นางสาว ศุภรดา อิ่นอ้าย
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21083
นางสาว สิริกร ศศิวัจน์ไพสิฐ
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21084
นางสาว สุชานันท์ คดง้วน
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21085
นางสาว สุภัคจิรา สะสม
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21086
นางสาว อันนา ยามะณี
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21087
นางสาว อัยยาดา มโนวงค์
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21088
นางสาว อารียา พิสุทธ์ธนาสาร
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21296
นางสาว กันต์ฤทัย ศิริรัตน์
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21311
นางสาว ปริยากร ณ น่าน
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21320
นางสาว ศศิศรา อรินทร์
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21345
นางสาว ทักษยา พันชน
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21347
เด็กหญิง นัยนา แสนทรงสิริ
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21376
นางสาว กัญญาพัชท์ ช่างเหล็ก
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21384
นางสาว ณัฐวดี จิตอารี
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21387
นางสาว นันทิชา นันทศีล
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21389
นางสาว บัณฑิตา ภิมาลย์
ชั้น ม.4/1 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------