ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางบุษบา จันทร์สุข นายมานพ​ ตันติกตัญญุ นางสาวกุลนาถ สวนดอกไม้ นายมานพ ตันติกตัญญุ
Tel: 0871770548 Tel: 0967839092 Tel: 0932515880 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 11 คน หญิง 28 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21051
นาย ณรงค์ฤทธิ์ โสดวิลัย
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21119
นางสาว เปมิกา กลางสุวรรณ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21125
นางสาว วิชญาพร พลจร
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21150
นางสาว ชัชชนก การด่วน
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21161
นางสาว วัชราพร แซ่ว่าง
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21190
นางสาว กิตติกานต์ ปรารมภ์
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21193
เด็กหญิง ณัฐชยา กันธุระ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21230
เด็กหญิง ณัฏฐณิศา ศิริตันหยง
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21238
นางสาว พรไพลิน ชัยชนะ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21241
นางสาว วริษา เตชนันท์
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21244
นางสาว สุพิชชา ทิพย์คำ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21266
นาย เอกภพ เนตรทิพย์
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21293
นาย ศิรสิทธิ์ พงศ์ศุภศักดิ์
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21297
นางสาว กุลนิดา พลจร
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21300
นางสาว ฉันทพิชชา จันเนย
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21303
นางสาว ณัฐณิชา วิเชยละ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21309
นางสาว ปณิดา ไชยศิลป์
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21324
นางสาว อารีย์ ย่านสากล
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21329
นาย นภัสกร อินทำ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21330
นาย พศุตม์บดี คำเมือง
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21333
นาย วิชยุตม์ ขันทะสีมา
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21334
นางสาว กชกร ถาคำติ๊บ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21342
นางสาว ชลธิดา วงศ์วาท
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21350
นางสาว ณฐิตา วุฒิไชย
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21351
นางสาว ประภาพร อินต๊ะเม้า
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21353
นางสาว พิชญา ใหม่น้อย
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21354
นางสาว ภัททิยา อภิวัฒน์สกุล
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21359
นางสาว วัลภา ยศเลิศ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21365
นาย กฤตพล หน่อไชย
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21368
นาย ณัฐนันท์ คันทะมูล
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21372
นาย ยืนยง ยั่งยืนทวี
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21383
นางสาว ฐิติรัตน์ มูลคำ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21390
นางสาว ปพิชญา ไชยศิลป์
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21391
นางสาว ประภัสสร แฮ้วมา
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21394
นางสาว พิริยาภรณ์ สุขพูล
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22641
นาย ณัฐนนท์ แก้วเทพ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22642
นาย พัสกร เนตรทิพย์
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22643
นางสาว บุศยา แซ่ท้าว
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22644
นางสาว สุพิชญา เกิดชัยเจริญ
ชั้น ม.4/2 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------