ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางมยุรา ปัญญาวงค์ นายวิรัตน์ คุณสิทธิ์ นายมานพ ตันติกตัญญุ
Tel: 0810315922 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 11 คน หญิง 28 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21055
เด็กชาย ธนากร วรรณทอง
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21059
นาย พชร ทีฆาวงค์
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21089
นาย กฤษกร คันทะลือ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21090
นาย กิตติพันธ์ พันชน
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21133
นาย ณัฐนนท์ ทนุ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21155
นางสาว ปนัดดา ยาอุด
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21156
นางสาว ประทานพร จุนทการบัณฑิต
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21200
นางสาว พัชรภรณ์ อุดพรม
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21205
นางสาว อารยา พลจร
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21208
นาย ชยณัฏฐ์ ทวีพิริยะ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21234
นางสาว นันท์นพิน โนจิตร
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21268
นางสาว กุศริน อินทร์งาม
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21273
นางสาว อัญรินทร์ รังษีภูวเจริญโชติ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21276
นางสาว ปิ่นบังอร ทะนะวัน
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21287
นาย ณัฐดนัย ไชยโย
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21294
นางสาว กชกร ลือยศ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21298
นางสาว เกศิณี จิตอารี
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21299
นางสาว จิตราภรณ์ สุวรรณดี
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21301
นางสาว ชมพูนุท จุ้ยกระยาง
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21304
นางสาว ณิศรา ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21317
นางสาว วทินันท์ กิตติพณิตนันท์
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21336
นางสาว กัญญาภัค นาวัลย์
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21341
นางสาว ชนกภัทร์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21344
นางสาว ณิชารีย์ อินต๊ะกัน
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21361
นางสาว สรินธร ชาวงิ้ว
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21364
นางสาว อภิสรา หารินทชาติ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21366
นาย จักรพงษ์ จิณะเสน
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21367
นาย ชโยดม สุวรรณา
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21375
นางสาว กนกพร กิ่งนอก
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21377
นางสาว กันติยา อินปา
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21378
นางสาว เกตุกมล อนุจร
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21388
นางสาว นิศาชล เทียมตา
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21397
นางสาว วชิรญาณ์ จันต๊ะวงค์
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21399
นางสาว วราพรรณ คำของ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22645
นาย ปวริศ สมมุติ
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22646
นาย สัญชัย นะมูล
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22647
นางสาว จันทกานต์ สังวันนา
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22648
นางสาว ณัฐธิดา วงษ์อินตา
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22649
นางสาว เมธาวี ผาทอง
ชั้น ม.4/3 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------