ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวเครือศรี กันฟัน น.ส.กาญจนา มโนขัติยะ นายมานพ ตันติกตัญญุ
Tel: 0812887859 Tel: 0844806956 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 10 คน หญิง 30 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21052
นาย ณัฐชนนท์ กันยะ
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21064
นาย รัชนิลกาลน์ นิลคง
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21072
นางสาว ธนภรณ์ ธนะเสน
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21092
นาย จีรศิลป์ กิตติสว่างวงค์
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21096
นาย ธนดล จิตอารีย์
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21109
นางสาว กชพร อุ่นเครือ
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21123
เด็กหญิง มนัสนันท์ มีบุญ
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21127
นางสาว หทัยกานต์ อนุจร
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21160
นางสาว รินรดา ทิศหล้า
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21176
นาย ธวัชชัย แซ่ท้าว
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21195
นางสาว น้ำหนึ่ง จันตระ
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21196
เด็กหญิง ปนัดดา วังสาร
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21258
นาย พันธวัช ใหม่น้อย
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21275
นางสาว ปัณฑิตา ธรรมสละ
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21280
เด็กหญิง วิชญาดา นันภิวงค์
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21281
นางสาว สิริกัญญา อินทะรังษี
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21286
นาย เจษฎาภพ กิตติยังกุล
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21295
นางสาว กัญญาณัฐ พันธุลี
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21302
นางสาว ญาณิศา จิตอารี
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21305
นางสาว ธนัญญา สุริยะ
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21307
นางสาว นิพาดา วรรณสมพร
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21313
นางสาว พิกุลแก้ว เพชรแกมแก้ว
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21314
นางสาว ภัทราวดี จิตอารี
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21315
นางสาว รวิพร สัตยบัณฑิต
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21323
นางสาว อภิชญา แก้วโก
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21331
เด็กชาย ภูมิรพี ณ น่าน
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21346
นางสาว ธาราทิพย์ จารุศิลากุล
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21348
นางสาว บงกชกร กองโชค
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21357
นางสาว วชิรญาณ์ หาญยุทธ
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21360
นางสาว ศศิธร ฑีฆาวงค์
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21374
นาย ศุภโชค พรหมพล
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21379
นางสาว เกษมณี ไชยวงค์
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21380
นางสาว จิรัญญา ทองสุข
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21385
นางสาว ทอรัก ธนูสาร
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21396
นางสาว รวิภัทร ศิวานนท์
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22650
นาย มนัสนันท์ คำเขื่อน
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22651
นางสาว กัญญาพัชร โมอินทร์
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22652
นางสาว ธันยพร อนุจร
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22653
นางสาว ภัณฑิรา ยะแสง
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22654
นางสาว อภิญญา แสนศรีเชาว์พันธ์
ชั้น ม.4/4 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------