ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางนันทิกานต์ ยาปัน นางอารีย์ พิเคราะห์ นายมานพ ตันติกตัญญุ
Tel: 0918564529 Tel: 0897003266 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 10 คน หญิง 29 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21058
นาย ปภินวิช กะรัตน์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21113
นางสาว ชลิตวรรณ ปันชุน
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21126
นางสาว ศศิธร ไชยศิลป์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21158
นางสาว ภัทธิรา จิณเสน
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21164
นางสาว สาวิตรี โพธิ์ศิริ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21191
นางสาว กิติยา ยะแสง
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21197
นางสาว ปรียานุช ศรีสาโคตร
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21216
นาย พัทธดนย์ วังแสง
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21229
นางสาว ชญานี สลีอ่อน
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21262
นาย มนัญชัย ขันทะสีมา
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21265
นาย สราวุธ ปาละ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21269
นางสาว จารุวรรณ สารฝั้น
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21283
นางสาว อวยพร นันศิริ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21284
นางสาว อารียา ไชยยะ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21289
นาย ปรมัตถ์ วงษ์เสนา
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21290
นาย พัฒนะ แสงอรุณ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21292
นาย รัฐพันธ์ จันทร์ผง
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21308
นางสาว บงกชกร ช่วยพันธ์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21312
นางสาว พัทธ์ธีรา จันต๊ะวงศ์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21318
นางสาว วรัทยา บางจู
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21319
นางสาว วิภามาศ กันธุระ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21321
นางสาว สิริภาดา นันทะวงศ์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21328
นาย ณัฐพล สุถาลา
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21337
นางสาว กุลธิดา จิตอารี
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21339
นางสาว จิณณพัต ศิริรัตน์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21340
นางสาว จุฑามาศ ธรรมสละ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21355
นางสาว เมธาวี มูลคำ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21356
นางสาว รวีนิภา สุทธหลวง
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21358
นางสาว วรรณิดา อิทธิรงค์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21362
นางสาว สุกัญญา กุศล
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21363
นางสาว สุพรรณนิกา แสงจันทร์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21381
นางสาว ชญาดา คำยันต์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21404
นางสาว อภิชญา ปาคำ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21867
นางสาว หัสดาภรณ์ จิตอารีย์
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21872
นาย พัชรดนัย หล้าวงศ์สาย
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22655
นาย เกริกพล วงสุยะ
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22656
นางสาว ธนัญญา ณัฐโชติสุนทร
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22657
นางสาว ธัญชนก นิลคง
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22658
นางสาว อมราวดี คำเขื่อน
ชั้น ม.4/5 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------