ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวภัคจิรา กันบุญ นางดวงใจ เนตรทิพย์ นายมานพ ตันติกตัญญุ
Tel: 0824836792 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 38 คน
(ชาย 12 คน หญิง 26 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21111
นางสาว เขมิกา โนพวน
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21115
เด็กหญิง ณัฐณิชา วังสาร
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21118
นางสาว ปัทมาภรณ์ คุณกานต์
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21135
นาย ธนทัต สายเมือง
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21143
นาย วรพัฒน์ ถุงคำ
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21146
นางสาว กมลฉัตร เรือนปัน
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21147
นางสาว กานต์พิชชา เมืองพรวน
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21151
นางสาว ณภัทร นนทชัย
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21185
นาย วิรากร อุดอ้าย
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21199
นางสาว พรพนิต แซ่เล้า
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21212
นาย ธนวัฒน์ เรือนทราย
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21214
นาย ปณญทรัพย์ อ้นติ่ง
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21237
เด็กหญิง ปวันรัตน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21260
นาย ภัทรภณ มูลคำ
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21263
นาย วสุกฤษฏิ์ จิตบริรักษ์กุล
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21322
เด็กหญิง สุดารัตน์ เมฆแสน
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21327
นาย ณัฐชนน พิทักษ์พิมพ์เจริญ
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21335
นางสาว กมลทิพย์ ทีฆาวงค์
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21338
นางสาว เกศสุดา แสงรัตน์
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21349
นางสาว บัวรัณฑิตา นาดี
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21352
นางสาว พรไพลิน ปรังฤทธิ์
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21371
นาย พิสัย ไชยวงค์
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21393
นางสาว พัทธนันท์ มิสละ
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21395
นางสาว มณฑิรา เทียมสงวน
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21398
นางสาว วรรณิดา ไชยศิลป์
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21400
นางสาว ศรุตา น้ำจันทร์
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21402
นางสาว สิริวิภา อินต๊ะเม้า
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21403
นางสาว สุประวีณ์ ท้วมคล้าย
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21868
นางสาว นันท์นภัส ปัญญาภู
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22659
นาย ทศภักดิ์ แปงยะ
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22660
นาย ธนา เชื้อเมืองพาน
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22661
นาย วุฒิไกร มีบุญ
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22662
นางสาว ธีรมนัสภรณ์ นวนศรี
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22663
นางสาว พิยดา กันยะ
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22664
นางสาว ภาคินี มีบุญ
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22665
นางสาว วริศรา ธรรมดุล
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22666
นางสาว ศุจินทรา ไชยมงคล
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22667
นางสาว อภิสรา สมนึก
ชั้น ม.4/6 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------