ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางเนาวรัตน์ คำเวียง นายอลงกรณ์ คำเวียง นาย นนทวัชร์ ตะนอพรม นายมานพ ตันติกตัญญุ
Tel: 088-2512449 Tel: 0843642107 Tel: 0903245245 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 21 คน หญิง 18 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20776
นาย ปวเรศ รุธิรโก
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21081
นางสาว วรรณิดา ยะสุข
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21103
นาย ภูมิภัทร ปรีชาวงศ์สวัสดิ์
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21104
นาย รัชชานนท์ บริคุธ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21105
นาย วัชรเกียรติ อุ่นเรือน
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21107
นาย สันติราษฎร์ นนทจักร
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21121
นางสาว พิชชาพร ขระเขื่อน
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21134
นาย ณัฐพล ฆ้องคำ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21139
นาย พศิน วีรวงค์
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21148
เด็กหญิง เกศริน ไชยเสน
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21149
นางสาว จุฑารัตน์ แสนทรงสิริ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21152
นางสาว ทัศพร ใจการณ์
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21153
นางสาว ธมลวรรณ ศิริวิชยานันท์
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21173
นาย ณัฐนันท์ กองเสือ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21201
นางสาว พิมพกานต์ พุคโต
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21203
นางสาว วันวิสา สมมุติ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21204
เด็กหญิง สุดานันท์ พรหมรักษ์
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21206
นาย กิตติทัต ไชยยะ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21209
นาย ชินดนัย ชาญมณีเวช
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21223
นาย สิรดนัย เด็ดดวง
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21236
นางสาว ปภัสรา ทฤษฎิคุณ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21240
นางสาว วนัชพร ไชยศิลป์
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21250
นาย ณัฐนันท์ สลีอ่อน
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21255
นาย นนทกานต์ พิชเคียน
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21256
นาย นันทพงศ์ ไข่ทา
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21291
นาย ภูริพัฒน์ มีบุญ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21373
นาย วรเชษฐ์ มีบุญ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22668
นาย กิตติชัย จิตอารี
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22669
นาย นันทกร เวียงทอง
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22670
นาย ปพน มีบุญ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22671
นาย ภัทรพล โทนอ๊อด
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22672
นาย วีรภัทร หมื่นเทพ
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22673
นางสาว ณัฐกานต์ บุญสม
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22674
นางสาว ณัฐวดี แปงอุด
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22675
นางสาว ธนภรณ์ จิตอารี
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22676
นางสาว บัณฑิตา คำเขื่อน
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22677
นางสาว ปัญญาพร ก่อเกิด
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22678
นางสาว ปิยพร อมรรัตน์
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22679
นางสาว สุภชา สุมทุม
ชั้น ม.4/7 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------