ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายภคพล วัฒนะ นายเดชา จันทร์ผง นายมานพ ตันติกตัญญุ
Tel: 0828978460 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 21 คน หญิง 18 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 21100
นาย นิรุธน์ แก่นจันทร์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21108
นาย สิริภพ โปทาวี
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21110
นางสาว กานต์ธิดา สารจันทร์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21112
นางสาว ชนกนันท์ ชาวส้าน
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21114
นางสาว ญาดานันท์ ชราพก
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21122
นางสาว พุธิตา เตชะนันท์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21129
นาย กิตติพงษ์ ยั่งยืน
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21131
นาย ชนะชล จิตอารีย์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21132
นาย ณัฐชนนท์ พรมอ้าย
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21142
นาย ยุทธพิชัย อุ่นเครือ
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21145
นาย อธิป ยังแสง
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21154
นางสาว ธีรนาฎ อุดอ้าย
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21159
นางสาว ภัทรา กะรัตน์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21163
นางสาว ศศิภา ดีอุ่น
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21165
เด็กหญิง สุกัญญา บุญเทพ
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21166
นางสาว อัญธิกา พนะสัน
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21167
นาย กรกฤตานนท์ ฑีฆาวงค์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21172
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศิริรัตน์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21174
นาย ณัฐวัฒน์ ลำวุฒิ
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21180
เด็กชาย ภัทรพล คำมอญ
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21211
นาย ธนกร สุวรรณ
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21217
นาย ภัทรภณ ช่วยนุกิจ
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21222
นาย ศุภกิจ โนพรวน
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21225
นางสาว กรรณิการ์ นารีวัฒน์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21227
นางสาว กุลธิดา ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21228
นางสาว ขจีนุช สนชัย
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21231
นางสาว ณัฐณิกา เตชะนันท์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21233
นางสาว ธวัลรัตน์ จิตเฉย
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21235
นางสาว นิจจารีย์ รินเสน
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21239
นางสาว พิมพ์ชนก พุคโต
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21242
นางสาว วันวิสาข์ ธัญญะกิจ
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21243
นางสาว สราลี อนุจร
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21251
นาย ไตรภพ วังสาร
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21252
นาย ธนชัย เตชะวงค์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21285
นาย คุณานนต์ ธีรสุนทรานันท์
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21288
นาย ธิติวุฒิ ชราพก
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21369
นาย ธีร์ดนัย เพราะพืช
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21869
เด็กชาย ธนัช ธนะวัง
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22283
นาย พิณภัทร พรตะคุ
ชั้น ม.4/8 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------