ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวสุมนลักษณ์ สุวรรณ์ นายอนุรักษ์ เมฆแสน นายอนุรักษ์ เมฆแสน
Tel: 0861837721 Tel: 0848129270 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 36 คน
(ชาย 16 คน หญิง 20 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20840
นาย พงศ์วรินทร์ สาระไชย
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20841
นาย เมธัส ธนามี
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20852
นางสาว ธนัชชา อินทำ
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20882
นางสาว กัญญาภัค ทรายแหลมทอง
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20891
นางสาว ปิยธิดา กิตติยังกุล
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20894
นางสาว มนัสวี วชิราธนกิจ
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20901
นางสาว อารยา สันติธัญโรจน์
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20922
นางสาว ธัญพิชชา แสงด้วง
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20937
นาย กิตติธัช เสมอใจ
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20938
นาย กิตติพงศ์ วิหก
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20939
นาย คณิศร ถานะวุฒิพงศ์
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20941
นาย ชยธร ปันแปง
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20942
นาย ดนัยกฤษ ใจวงค์
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20943
นาย ธนพงศ์ สิทธิกาล
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20944
นาย นนทวัฒน์ วิจิตรวาริน
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20947
นาย นราธิป ศิลป์ท้าว
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20948
นาย พีรพัฒน์ พึ่งรอด
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20949
นาย พีรวิชญ์ จิตระวงศ์
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20951
นาย ภูวนาถ มีบุญ
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20953
นาย รัชชานนท์ วีรวงค์
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20955
นาย วริศ หัวนา
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20956
นาย สิรวิชญ์ มะโน
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20959
นางสาว ขวัญฤทัย ล้านมา
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20960
นางสาว จีราวรรณ มะจินะ
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20961
นางสาว จุฑามาศ หน่อท้าว
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20962
นางสาว ชมพู่ ไชยศิลป์
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20963
นางสาว ชมพูนุท วงค์สวัสดิ์
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20964
นางสาว ญาณินท์ อินสองใจ
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20965
นางสาว ฐิตาภรณ์ เนตรทิพย์
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20966
นางสาว ณัชชา โคกกระเทียม
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20967
นางสาว ธนัชญา กำปนาท
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20968
นางสาว ธัญชนก อินทนนท์
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20969
นางสาว บุษกร บุตรพงศกร
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20971
นางสาว ปุริมปรัชญ์ ตนภู
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20972
นางสาว ภัทราพร ไตรจินดา
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20976
นางสาว อัจฉริญญา บัวเสี้ยว
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------