ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายชัยยุทธ ทองทิพย์ นายนพรัตน์ ใบยา นางสาวชนากานต์ สุทธิแสน นายอนุรักษ์ เมฆแสน
Tel: 0892779067 Tel: Tel: 0871802025 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 35 คน
(ชาย 9 คน หญิง 26 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20665
นาย ปัญญา แสงทวีคีรีกุล
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20672
นาย อนุสรณ์ มีบุญ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20675
นางสาว จารุวรรณวดี ลือยศ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20679
นางสาว ณัฐนิชา ทีระฆัง
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20683
นางสาว น้ำฝน แซ่เฮ้อ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20684
นางสาว ปิยะธิดา ปาคำ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20754
นางสาว วิมลสิริ ขุลิลัง
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20755
นางสาว วิรดา กิตินันท์
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20756
นางสาว สิรินาถ ใหม่น้อย
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20788
นางสาว ปาลิตา อิทธิพลปัญญา
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20826
นางสาว มาริสา มีบุญ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20832
นาย กฤตพจน์ พรหมรักษ์
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20844
นาย สิทธิลักษณ์ ชาวแหลง
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20850
นางสาว ญาณิศา ไทยภักดี
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20856
นางสาว พรรณิกา ขระสุ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20857
นางสาว พลอยชยา ปัญญาภู
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20858
นางสาว พัชรพร ถาวรพจน์
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20861
นางสาว รุ่งฟ้า ปัญญาภู
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20863
นางสาว ศุภิศรา เทพอินทร์
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20865
นางสาว อรทัย ตนะทิพย์
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20876
นาย เมืองแมน เวทำ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20884
นางสาว ชรินรัตน์ ตาแก้ว
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20887
นางสาว นันท์ลพรรธก์ จันต๊ะวงค์
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20893
นางสาว พิมพกานต์ ยากอง
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20905
นาย จิรเมธ ถาวร
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20918
นางสาว จินตภัทร มูลราช
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20921
นางสาว ธนพร กาบนันทา
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20926
นางสาว ภรนภัส เนตรทิพย์
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20945
นาย นภัทร สุฤทธิ์
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20957
นาย อนุศิษฎ์ ลือยศ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20973
นางสาว ภิรมณ หนูเอียด
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20974
นางสาว อติการต์ สุทธหลวง
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21456
นางสาว ภควดี วงศ์ยังประเสริฐ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22232
นาย นิธิกร ธัญญะ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22281
นางสาว ปวัณรัตน์ ปิงยศ
ชั้น ม.5/2 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------