ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายดำรงค์ คันธะเรศย์ นางสุจิน เปี่ยมอริยธน นายอนุรักษ์ เมฆแสน
Tel: 0818836738 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 35 คน
(ชาย 11 คน หญิง 24 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20681
นางสาว นริสรา เขื่อนธะนะ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20688
นางสาว ศศิมาภรณ์ ปัญญาภู
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20738
นาย มนัสวิน ไชยอ้าย
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20748
นางสาว นันธนัช ชมภู
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20768
นาย ทรงวุฒิ แซ่โซ้ง
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20779
นางสาว จิรดา พันธุ์แก้ว
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20790
นางสาว พัชราภรณ์ ธัญญะ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20795
นางสาว ศุภสุตา อินทะรังษี
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20818
นางสาว ณัฐมน เตชนันท์
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20819
นางสาว ณัฐสิณี จริยอภิมวิทย์
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20831
นางสาว สุธีมา ทรงอภิวัฒน์กุล
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20847
นางสาว จักษณา ตาริน
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20848
นางสาว จิรประภา ทุสาวุธ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20855
นางสาว นุชวรา แก้วเทพ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20859
นางสาว ภัคจิตรา กิ่งเกษ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20868
นาย คัตวทฤษ คันทะลือ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20875
นาย มั่นคง นรินทร์
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20877
นาย ยศผไท ไชยอ้าย
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20879
นาย อนุกูล แสนคำแพ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20880
นาย สุทธนา ยาปัน
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20883
นางสาว กันยาพร ส่องสี
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20886
นางสาว นันทนัท ณ น่าน
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20889
นางสาว เบญญาภา พรหมรักษ์
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20890
นางสาว ปริญญา มาอินทร์
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20892
นางสาว พนิตสุภา ชนาวัฒนานนท์
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20897
นางสาว วริศรา ศรีจอม
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20899
นางสาว สายสัมพรรณ อุดมศิลป์
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20903
นาย กันต์ธีร์ หาญยุทธ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20912
นาย เปรมเมษา รัตนะประภา
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20950
นาย ภูวดล เกตุทอง
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22235
นางสาว ธันยชนก อินทะรังษี
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22236
นางสาว นิศาชล คำแสน
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22243
นางสาว ภัทรลดา ศรีเริญ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22250
นางสาว เกศฎา ธรรมสละ
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22252
นาย นันทพงศ์ คุณุทัย
ชั้น ม.5/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------