ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวพัชรินทร์ สมบัติ นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์ นายอนุรักษ์ เมฆแสน
Tel: 0637875544 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 34 คน
(ชาย 19 คน หญิง 15 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20663
นาย ธนกร วันดี
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20667
นาย ภาณุพงษ์ ชาวส้าน
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20726
นางสาว อัญญารัตน์ วังสาร
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20733
นาย ธนกร วังสาร
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20744
นางสาว จารุภร วัลลังกา
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20808
นาย วรวิทย์ จิตอารี
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20814
นางสาว กัญญารัตน์ คำแสน
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20829
นางสาว สภัทร์พร ชาวงิ้ว
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20833
นาย กลวัชร หวังวิชา
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20835
นาย จักรกฤษ ศรีประเสริฐ
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20839
นาย นิติธร รัตนะ
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20842
นาย ศุภกิตติ์ ทะสอน
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20846
นางสาว กัญญาพัชร ยศอาลัย
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20878
นาย วชิรเมษฐ์ พัชระแสงกาญจน์
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20881
นางสาว กมลเนตร พงษ์ขัน
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20885
นางสาว ชลีกร กาญจะแสน
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20904
นาย คณินฐ์ สุวรรณ
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20930
นางสาว วริษฐา ฐิตะสาร
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20934
นางสาว สุกัญญา กุกไชย
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20936
นางสาว อัจฉรา คำหว่าง
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20952
นาย รัชชานนท์ ขอดเตชะ
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20958
นางสาว กรกานต์ กำทอง
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22233
นาย บวรภัค ยะแสง
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22234
นาย ติณณภพ สมมโนนัย
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22237
นางสาว อรุชา ยาอุด
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22238
นางสาว เยาวรัตน์ เชยชื่นจิตร
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22239
นาย ปรเมศ อินทะรังษี
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22240
นาย กันตพล ขระสุ
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22241
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ขอดเตชะ
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22242
นาย พีรดนย์ ไชยยะ
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22245
นางสาว เบญจนัตน์ วงศ์วาท
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22246
นางสาว สุพิชชา มีชนะ
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22254
นาย เอกสิทธิ์ นิธิเกษมสมบัติ
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22256
นาย ธนวิชญ์ ถนอมสัตย์
ชั้น ม.5/4 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------