ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสุธิดา บุพบรรพต นางสาวพิมลพรรณ ธรรมไชย นายอนุรักษ์ เมฆแสน
Tel: 0881396713 Tel: 0804914541 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 34 คน
(ชาย 20 คน หญิง 14 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20446
นาย ณัฐชนน ไชยศิลป์
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20658
นาย ชนานันท์ เขื่อนธะนะ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20668
นาย รุจิภาส คำวงค์
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20670
นาย วันฉัตร บูรณะชาติ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20680
นางสาว ดรุณี ขะระเขื่อน
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20704
นาย ศักดิธัช นันศิริ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20711
นางสาว ชลธี อินทำ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20732
นาย ทัตพงศ์ จิตอารี
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20736
นาย นวพล เตชะนันท์
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20741
นาย สุทธิชัย กะรัตน์
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20746
นางสาว ชยานิช ไชยหาญ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20766
นาย ฐิติวัฒน์ คีรีสันติกุล
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20802
นาย ธีรเดช เกตสี
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20806
นาย พงศ์วิทย์ สาระไชย
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20830
นางสาว สิริวิมล น้อยมนตรี
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20836
นาย เจษฎา สุวรรณโภค
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20853
นางสาว ณิชาภัทร ศิริพันธุ์
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20862
นางสาว วรุณพร ไชยมงคล
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20866
นางสาว อัญญารัตน์ แวงวรรณ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20906
นาย ชุติพนธ์ เทพอินทร์
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20913
นาย พนธกร ยันสาคร
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20914
นาย พลกฤต อินมณี
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20920
นางสาว ชลีกาล กาญจะแสน
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20928
นางสาว มณฑิตา ภิญโญยิ่ง
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20933
นางสาว วิมลสิริ อายุยืน
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22230
นางสาว ณัฐรัตน์ สุโรพันธ์
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22231
นางสาว ณัฐชาวดี วงษ์กันทะ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22244
นางสาว ปณัฐชา บริบูรณ์ลาภ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22247
นาย อภินันท์ ปัญญาภู
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22248
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิตอารี
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22249
นาย บุญศักดิ์ ทองอิ่มบุญ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22251
นางสาว ปิยธิดา จักอะโน
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22253
นาย ชินวัตร เขื่อนธนะ
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22255
นาย เอกวิทย์ ยศอินทร์
ชั้น ม.5/5 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------